Inloggen

Inloggen

8 Jul. 2022

Rector Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

Organisatieprofiel

Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is een montessorischool voor mavo, havo en vwo en is geschikt voor kinderen zowel met als zonder montessori-achtergrond. De school heeft rond de 1900 leerlingen en is daarmee een grote school. Toch werkt iedere onderbouwleerling in een eigen, kleine en zelfstandige deelschool. Binnen het montessorionderwijs is een veilige, vertrouwde omgeving de voorwaarde voor leren, vorming en begeleiding.
Op het MLA leer je om zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Leerlingen ontwikkelen hun talent en zelfvertrouwen onder begeleiding van de docenten. ‘Help mij het zelf te doen’, is de bekendste uitspraak van Maria Montessori en het is nog altijd ons uitgangspunt. Op het MLA krijg je veel ruimte om zelfstandig je werk te plannen en uit te voeren. Een docent is nooit ver weg om je hierbij te begeleiden. Het voortgezet montessorionderwijs in Nederland staat - naast goed onderwijs - voor de brede ontwikkelingsdoelen, zelfstandigheid, creativiteit in brede zin en maatschappelijke bewustwording. De onderwijsdoelen van het MLA sluiten daar direct bij aan.

Klik hier voor het uitgebreide organisatieprofiel

Voor het MLA zijn wij op zoek naar een:
Ondernemende en verbindende
RECTOR

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal 15 conform de cao voor het VO

Functie omschrijving

Het MLA is op zoek naar een rector die samen met de medewerkers het MLA verder doorontwikkelt naar de ambities en uitdagingen van de komende jaren en de transitie naar twee aparte brede scholengemeenschappen, MLA en MLA#2, begeleidt, met behoud van het positieve en veilige klimaat.
Enkele van deze ambities en uitdagingen:
 • De algehele onderwijskwaliteit verstevigen en borgen;
 • Kwaliteitsverbetering van de onderwijsresultaten;
 • Het stevig neerzetten van een cultuur van leren en verbeteren;
 • Verantwoord leiding geven aan het transitieproces naar twee brede scholengemeenschappen, MLA en MLA#2;
 • Het brengen van rust en overzicht in een spannende periode voor het MLA, op het gebied van huisvesting en organisatie;
 • Het verder vormgeven van de onderwijskundige ontwikkelingen binnen MLA en de pilot MLA#2;
 • Doorontwikkelen van het montessorionderwijs;
 • De diverse afdelingen en teams verder met elkaar verbinden;
 • Naast het behouden van de huidige cultuur binnen de school ook de professionele ontwikkeling versterken;
 • Operationaliseren van de MSA-strategie;
 • Het behouden en verder uitbouwen van de contacten met de omgeving, zoals de gemeente, het primair onderwijs, de vervolgopleidingen en het bedrijfsleven;
 • Zorgdragen voor een stabiele bedrijfsvoering, inclusief financiën.

Functie eisen

De rector:

 • heeft kennis van en affiniteit met montessorionderwijs;
 • heeft een heldere visie op de processen die moeten plaatsvinden om de transitie naar twee brede scholengemeenschappen te begeleiden;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen;
 • werkt en denkt op academisch niveau;
 • staat voor de leerling;
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • heeft een visie op passend onderwijs.

Persoonskenmerken
De rector:

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar;
 • weet wat er speelt in de school omdat zij/hij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • opereert als lerend teamlid in de MSA-directie;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is inspirerend, enthousiasmerend en empathisch;
 • leeft voor;
 • geeft ruimte en durft ook besluiten te nemen;
 • maakt verbinding met de organisaties en bedrijven zowel landelijk als regionaal;
 • heeft humor.

Competenties
Organisatiesensitiviteit

 • De rector is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s.
 • Zij/hij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
 • Zij/hij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften.
 • De directeur zorgt voor eenheid en waakt voor een eilandencultuur.


Onderwijskundig leiderschap

 • Vanuit de gedegen basis die er al ligt maakt zij/hij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs.
 • Mede op basis van haar/zijn actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen, gaat de rector het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen.
 • Zij/hij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Strategische visie

 • De rector heeft een lange-termijnvisie, ziet en bouwt voort op wat er al is en heeft een breed perspectief.
 • Daarmee is de rector ook een stevige gesprekspartner binnen de directie van de stichting.

Empoweren

 • De rector geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren.
 • Zij/hij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden

 • De rector is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling.
 • Zij/hij vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven, het aanleverend en vervolgonderwijs en heeft een warme persoonlijke stijl van communiceren.
 • De rector participeert actief in het Amsterdamse montessoriveld, de Nederlandse Montessori Vereniging en onderhoudt samen met de bestuurder contacten met de Internationale Montessori Associatie.

Reflectief vermogen en samenwerken

 • De rector zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op.
 • Zij/hij durft zich binnen de stichting en binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Veranderkundige competenties

 • De rector is in staat om kritisch te kijken naar het eigen denken en handelen en het eigen aandeel in interacties in veranderingsprocessen.
 • De rector heeft inzicht in het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen en beschikt over handelingsalternatieven.
 • De rector is in staat de veranderingsbereidheid en het verandervermogen in de organisatie in te schatten en af te stemmen op wat in de organisatie kan.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal 15 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 8 september 2022.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op 19 september 2022.
 • De tweede gespreksronde is gepland op 26 september 2022.
 • Het betreft een aanstelling per 01 januari 2023.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, bereikbaar op
06 51782380 of fpolter@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk
5 september 2022
via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten
uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van het MLA.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Locatie

Amsterdam
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter