Inloggen

Inloggen

28 Sep. 2021

Rector CSB

Organisatieprofiel

De CSB is een ondernemende, stedelijke school, gelegen in een groene wijk op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Het architectonisch, interessante schoolgebouw, met een sterrenkoepel op het dak, stamt uit 1963 en is opgenomen in het beschermingsprogramma wederopbouw. In 2009 zijn twee nieuwe vleugels in gebruik genomen. De school heeft als belangrijkste speerpunt “betekenisvol onderwijs”. Op dit moment volgen ca. 800 leerlingen met verschillende achtergronden onderwijs op de CSB en er werken ongeveer 100 personen. De CSB vormt samen met vier andere scholen de Cedergroep.

Ambitie

Het onderwijs aan de CSB is erop gericht dat leerlingen een diploma halen dat aansluit bij hun wensen, mogelijkheden en capaciteiten. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, studiebegeleiding, het ontwikkelen van studievaardigheden en waar nodig wordt specifieke ondersteuning gegeven. De populatie van de school is een dwarsdoorsnede van de Amsterdamse bevolking en daar is men trots op. Er wordt ingespeeld op relevante maatschappelijke thema’s en daarin neemt de school verantwoordelijkheid en leerlingen worden gestimuleerd om dat ook te doen. De goede sfeer op de school wordt bepaald door de diversiteit van de leerlingen en door een grote variatie aan buitenschoolse activiteiten en schoolreizen. Het onderwijsaanbod van de scholengemeenschap bestaat uit mavo, havo en vwo.
De school werkt in de eerste twee leerjaren volgens het principe van 80/20. Dat wil zeggen dat leerlingen vier dagen in de week les krijgen in homogene klassen (mavo, havo en vwo) aan de reguliere schoolvakken. Daarnaaast werken ze één dag in de week aan verschillende vaardigheden binnen het projectonderwijs Millennium Skills. Deze dag zijn de leerlingen ingedeeld in heterogene groepen. Leren leren en ontwikkelingsgericht leren krijgen veel aandacht in de school.

Voor de CSB zijn wij op zoek naar een:

RECTOR (M/V)
(Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 15 conform de cao voor het VO)

Een toegankelijke en bevlogen leidinggevende die het principe van gedeeld leiderschap in zich draagt en samen met medewerkers de ingezette koers van de school verder uitwerkt.

Functie omschrijving

De CSB is op zoek naar een rector die samen met medewerkers de ambitie uit het schoolplan realiseert en met het team een onderscheidend onderwijskundig profiel voor de school weet neer te zetten.

Jij bent een rector die:

 • de collectieve ambitie van een onderwijskundige visie van betekenisvol leren in gezamenlijkheid verder uitwerkt;
 • kernwaarden in relatie met de identiteit uitstraalt en voorleeft;
 • verbindend is en mensen inspireert en stimuleert;
 • hoge verwachtingen heeft van de kwaliteit van het onderwijs;
 • een werkcultuur van participatie, betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en transparantie stimuleert.

Als boegbeeld van de school krijg je voor de komende periode de volgende belangrijkste opdrachten mee:

 • Doorontwikkelen en implementeren van de recent ontwikkelde onderwijsvisie van betekenisvol onderwijs en bijbehorende profilering zoals verwoord in het schoolplan van 2020 – 2024.
 • Er ligt tevens een opdracht om door middel van ‘blended learning’ meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden om het onderwijs te versterken.
 • Je zal je buigen over de vraag welk onderscheidend onderwijskundig profiel aansluit bij de kwaliteiten van de CSB.
 • Op basis van dat onderscheidend CSB profiel de school op de kaart zetten en er voor zorgen dat de scholengemeenschap voor nog meer leerlingen uit Amsterdam en Amstelveen de school van eerste keus wordt.
 • Samen met een enthousiast en leerlinggericht team van medewerkers realiseren van een uitdagend en betekenisvol onderwijsaanbod in het onderwijs met een leeromgeving, waarin leerlingen hun talenten leren kennen en ontwikkelen.
 • Doorontwikkelen en implementeren van een organisatiestructuur waarbinnen sturing, coaching en facilitering van medewerkers optimaal plaatsvindt.
 • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie neerleggen en versterken van onderwijskundig leiderschap op alle niveaus.

De Rector in de organisatie

De Cedergroep bestaat uit 5 scholen in en rond Amsterdam, waaronder de CSB. Vanuit haar levensbeschouwelijke identiteit wil de Cedergroep als collectief een bijdrage leveren aan de samenleving door het bieden van succesvol en waardenvol onderwijs en het opleiden van wereldburgers met een open mind, die mogen zijn wie ze zijn, respectvol met elkaar omgaan en openstaan voor de ander en de wereld om hen heen.
Je maakt deel uit van de bestuurs- en managementstructuur van de Cedergroep.
Tevens ben je lid van het College van Rectoren (CvR) en neem je deel aan het overleg van het College van Bestuur met het CvR. In dit overleg staan beleidsontwikkeling en het maken van beleidskeuzes centraal.
Binnen deze overlegstructuur zal je een échte teamspeler moeten zijn, die naast het belang van de CSB duidelijk oog heeft voor de belangen van de andere Cederscholen en de Cedergroep als geheel. Het team van rectoren alsmede het Cederbureau bieden je ook ondersteuning.
De rectoren zijn op schoolniveau integraal eindverantwoordelijk en geven leiding en sturing aan het onderwijs en de onderwijsondersteunende en bedrijfsmatige processen en leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Binnen de Cedergroep vindt een (door)ontwikkeling plaats op een aantal beleidsthema’s.

De dagelijkse leiding van de school is ondergebracht bij de schoolleiding, de rector en drie teamleiders. Zij worden daarbij ondersteund door leerjaarcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de leerlingzaken. Jij gaat je vooral bezighouden met onderwijskundig beleid, kwaliteitszorg en externe contacten. De verdeling van de overige beleidsgebieden onder de leden van de schoolleiding is onderwerp van bespreking. De teamleiders dragen verantwoordelijkheden ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkeling in de afdelingen en de personele aansturing. Daarnaast verdelen de teamleiders en de rector de schoolbrede portefeuilles.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, een academische opleiding is een vereiste.
 • Ruime ervaring als integraal leidinggevende in het onderwijs.
 • Aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling en implementatie van onderwijsinnovaties.

Persoonskenmerken en competenties

 • Je bent in staat om mensen te boeien en aan te spreken door je stijl van werken die zowel verbindend als gezaghebbend is;
 • Je kunt luisteren naar de diverse geledingen in de school en weet diverse groepen met elkaar te verbinden;
 • Binnen die professionele leergemeenschap mandateer je taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zonder de regie uit het oog te verliezen;
 • Je bent als rector zichtbaar in de school, voor zowel leerlingen als medewerkers.

Verbinder

 • Je bent een toegankelijke en bevlogen leidinggevende die het belang van leerlingen te allen tijde centraal stelt en die zich met begrip en empathie kan verplaatsen in de groepen met wie hij/zij in gesprek is;
 • Je bent een teamspeler en een verbinder, waarbij je stuurt op resultaat en kwaliteit en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie probeert te leggen.

Onderwijskundig leider

 • Je kunt vanuit de solide basis nieuwe en innovatieve onderwijskundige stappen zetten, waarbij je verantwoorde keuzes maakt;
 • Je bent vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten;
 • je hebt kennis van de laatste landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs voortgezet onderwijs.

Organisator

 • Je bent in staat structuur te bieden en is organisatorisch sterk en toont daadkracht bij het vormgeven van (strategische) keuzes voor de organisatie;
 • Je hebt inzicht in bedrijfsvoering, waaronder financiële processen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 15 conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken zijn gepland op 11 oktober.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op maandag 25 oktober.
 • De tweede gespreksronde is gepland op donderdag 28 oktober.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999 of Ruben Schrama, senior associé, telefoon 06 3850 4578.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 8 oktober via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar https://csbamsterdam.nl/.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Amsterdam
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter