Inloggen

Inloggen

2 Sep. 2021

Rector Carmelcollege Gouda

Organisatieprofiel

Carmelcollege Gouda is een brede scholengemeenschap, ruim 1800 leerlingen gaan er dagelijks naar school en vinden hun weg naar één van de drie locaties: het Antoniuscollege Gouda, Antoniusmavo XL en de ISK Gouda. Onze locaties staan midden in de woonwijken aan de oostkant van Gouda. Onze leerlingen komen uit een groot spreidingsgebied: de leerlingen komen niet alleen uit Gouda en randgemeenten, maar ook uit gemeenten verder weg in het Groene Hart gelegen en vanuit de noordoostkant van de regio Rotterdam.
De afgelopen jaren is er veel tot stand gebracht in onze scholen. Het Antoniuscollege Gouda heeft een flinke groei doorgemaakt: van een instroom van gemiddeld 80 leerlingen naar een instroom van gemiddeld 225 leerlingen per jaar. Het ingezette onderwijsconcept met de leerroutes Technasium, Tweetalig Onderwijs (TTO) en Brede Maatschappelijke Oriëntatie (BMO) slaat aan. Ook is de school inmiddels een gecertificeerd Begaafdheidsprofielschool.

Op Antoniusmavo XL is de keuze voor een vernieuwend onderwijsconcept gemaakt. Antoniusmavo XL richt zich op de leerweg vmbo-t waarbij er wordt ingestoken op twee leerroutes: de havo-route en de mbo-route. De locatie Antoniusmavo XL heeft een flinke groei doorgemaakt. De samenwerking met het Antoniuscollege Gouda is geïntensiveerd.
De ISK Gouda kent zijn eigen onderwijsconcept. Door de grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland de afgelopen jaren, nam het leerlingaantal op de ISK-afdeling een grote vlucht. Een verhuizing naar een eigen locatie was het gevolg. Nu de toestroom minder hoog is, neemt het leerlingaantal langzamerhand weer af, waar ook weer op ingespeeld moet worden.

Identiteit
Het Carmelcollege Gouda is vanuit de ontstaansgeschiedenis een open katholieke scholengemeenschap. Als ‘open katholieke’ school en vanuit de missie van Carmel verzorgen wij onderwijs voor ‘heel de mens, iedere mens en alle mensen’. In het intensieve persoonlijke contact dat wij in de begeleiding van onze leerlingen nastreven, beleven wij de identiteit van de school. We staan open voor de gemeenschappelijke waarden die in de wereldreligies te onderkennen zijn. Dat begint met respect en zorg voor elkaar en komt onder andere tot uiting in onze acties voor jongeren in de omgeving en elders.

De school koppelt traditie en ervaring aan inspiratie en vernieuwing. We bereiden jongeren voor op een toekomst in een samenleving die voortdurend verandert. Het onderwijs volgt daarin en geeft er betekenis aan. Ook wij groeien mee. We hechten meer dan vroeger belang aan het verwerven van vaardigheden naast kennis.

We willen samen een veilig, gastvrij en prettig leef- en werkklimaat scheppen, in een sfeer van saamhorigheid en met door allen gedragen normen en waarden. Onze algemene idealen vertalen we dagelijks naar de werkelijkheid van het schoolleven. We willen daarin een voorbeeld zijn en stimuleren onze leerlingen tot een vanzelfsprekende open en positieve houding naar de ander.

Missie
Carmelcollege Gouda verzorgt eigentijds & innovatief onderwijs waarbij verbinding in de breedste zin van het woord een cruciale rol speelt. Ons onderwijs is opgebouwd uit drie onderdelen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Samen vormen zij het fundament van ons onderwijs.

We zien ons onderwijs als een dynamisch proces. Dynamisch omdat onderwijs wordt gemaakt door docenten en leerlingen samen. Docenten worden gezien als de ontwerpers van het onderwijs. Zij werken samen in afwisselende coalities. Leerlingen en hun behoeften bepalen hoe het ontwerp van de docenten er uit ziet. Daarmee zijn leerlingen en docenten meer dan ooit verbonden in een dynamische eenheid. Tevens is er een belangrijke verbinding met de ondersteunende collega’s. Zij zorgen er immers voor dat de docenten goed onderwijs kunnen maken.

Visie op onderwijs
Onze visie op onderwijs sluit aan bij het gedachtegoed van de onderwijspedagoog Gert Biesta: naast kwalificatie zijn ook socialisatie en persoonsvorming belangrijke functies van het onderwijs. Deze drie pijlers zijn aangevuld met digitale geletterdheid en gepersonaliseerd leren. De centrale gedachte is “Hoe zijn we en hoe willen we zijn” in plaats van “wie ben ik en wie/wat wil ik later worden”. Dit geven we vorm door actief te werken aan:

 • een uitdagend en veilig onderwijsklimaat;
 • intensieve individuele begeleiding;
 • verantwoordelijkheid voor de medemens en voor een duurzame samenleving;
 • breed, samenhangend en toekomstgericht onderwijs, met aandacht voor informatie- technologie, wetenschap en internationalisering;
 • aandacht voor sociale vaardigheden;
 • creatieve en culturele vorming;
 • een open, communicatieve stijl van leren en werken;
 • het opleiden van leerlingen om zelf de regie van het eigen leerproces in handen te nemen;
 • een school waarin alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun talenten en ambities optimaal te ontplooien.

Brede vorming (Bildung) van onze leerlingen staat centraal. We hebben hoge verwachtingen van iedere leerling. We geven leerlingen ruimte en stimuleren hen ruimte te nemen binnen heldere kaders. Met elke leerling hebben we een relatie: contact, aandacht en erkenning.

Wij werken volgens het Volledig Leerproces waarbij formatief werken en persoonlijke leerroute (BIT- arrangementen) een centrale plaats innemen. Leerlingen en hun ouders zijn serieuze gesprekspartners. Wij communiceren actief met hen op basis van gelijkwaardigheid. In onze gesprekken met leerlingen en ouders staan de talenten en passies van de leerling centraal. We leggen verantwoording af aan de ouders; met hen gaan we een pedagogisch partnerschap aan, waarbij we de wederzijdse verwachtingen helder formuleren.

We realiseren ons dat de kwaliteit van onze medewerkers en het pedagogisch concept ertoe doen: we leggen voor onszelf de lat zo hoog mogelijk.

Wij zorgen voor een degelijke en deugdelijke organisatie, die aanspreekbaar is op haar handelen en verantwoordelijkheid. Onze focus ligt op de kwaliteit van het primaire proces, het voortdurende verbeteren daarvan en als resultaat daarvan optimale resultaten van onze leerlingen.

Stichting Carmelcollege
Het Carmelcollege Gouda valt onder het bestuur van de Stichting Carmelcollege (Hengelo). Carmel verbindt twaalf scholen voor voortgezet onderwijs, verspreid door heel Nederland. Op ruim 50 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. In totaal worden ruim 34.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door meer dan 4.100 medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs. Onderwijskundige keuzes en de zorg voor de onderwijskwaliteit worden op de scholen zelf gerealiseerd.

Ieder mens en heel de mens
De missie van Stichting Carmelcollege is voor Carmelcollege Gouda richtinggevend.
Stichting Carmelcollege staat voor de ontwikkeling van de mens: elke mens, heel de mens en alle mensen. Niet alleen bij haar primaire taak ‘het aanbieden van voortgezet onderwijs’, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs. De zorg voor de mens – ieder mens en heel de mens – biedt ruimte voor en nodigt uit tot eigen inzet en verantwoordelijkheid van de onderwijsdeelnemers, medewerkers, schoolleiders, bestuursleden en toezichthouders. Het onderwijsaanbod heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld en de begeleiding van leerlingen bij en in de confrontatie met zingeving, vanuit meerdere perspectieven.

De strategische beleidsdoelen van Stichting Carmelcollege zijn recent verwoord in Koers 2025. Een koers die tot stand is gekomen in nauwe samenspraak tussen belanghebbenden, de eindverantwoordelijk schoolleiders en het College van Bestuur. Met Koers 2025 heeft Stichting Carmelcollege een eigen visie op de kwaliteit van onderwijs ontwikkeld. Deze Koers 2025 wordt op instellingsniveau verder uitgewerkt in een eigen beleidsplan, de Kadernota 2025.
De rector legt periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag. Zie voor meer informatie over Carmel: http://www.carmel.nl/.

Voor Carmelcollege Gouda zijn wij op zoek naar een:

RECTOR
(0,8 – 1,0 fte, salarisschaal 15, cao-vo)

Functie omschrijving

Wij zoeken een inspirerende, koersvaste en empathische schoolleider die de verantwoordelijkheid voor een middelgrote school voor voortgezet onderwijs op zich kan nemen. Deze vacature ontstaat door pensionering van de huidige rector.
Behalve dat de school voor de reguliere leerwegen een ander onderwijsconcept gekozen heeft, is ook de organisatiestructuur van de school veranderd. Werd voorheen de hiërarchische lijn gevormd door een rector, twee locatiedirecteuren en teamleiders, nu is er een model waarbij de rector direct de teamleiders aanstuurt. Hierdoor zijn er kortere lijnen en is er meer dan eerst sprake van een gezamenlijke aansturing van de organisatie. Voor de teamleiders heeft de rol een betekenisrijkere invulling gekregen.

We bieden:

 • Verantwoordelijkheid voor een middelgrote school met een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor voortgezet onderwijs met ongeveer 150 fte medewerkers, 1800 leerlingen en een begroting van ongeveer € 14 miljoen;
 • Verantwoordelijkheid voor een school die positieve resultaten bereikt, zowel op het gebied van onderwijs als de secundaire processen;
 • Het deel uitmaken van Carmel, een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs en het kunnen bijdragen aan de Stichting als geheel en de realisatie van de uitdagingen uit Koers 2025;
 • Leiderschap in een team met volop mogelijkheden om in gezamenlijkheid verder te bouwen.

Opdrachten rector
In de komende jaren wil de instelling zich vanuit de ingezette koers nog verder professionaliseren. De belangrijkste opdrachten voor de komende periode zijn:

 • Het aanwezige elan, de toekomstgerichte ambities en de innovatieve kracht op een nog hoger plan brengen;
 • De samenwerking en de aansluiting tussen de locaties verder uitbouwen; zorgdragen voor nog meer eenheid van beleid op de relevante thema's tussen de locaties;
 • Borgen en doorontwikkelen van de brede onderwijskwaliteit op alle locaties;
 • Samen met de andere onderwijsaanbieders bouwen aan een toekomstbestendig, aantrekkelijk en gevarieerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen in Gouda.

De positie van de rector binnen de Stichting Carmelcollege
Als rector maak je in de eerste plaats deel uit van de schoolleiding van het Carmelcollege Gouda. Daarnaast maak je onderdeel uit van de bestuurs- en managementstructuur van Stichting Carmelcollege. Je neemt deel aan de overlegvergaderingen tussen College van Bestuur en eindverantwoordelijk schoolleiders, je bent lid van het Convent van Schoolleiders en je bent actief binnen de beradenstructuur van de Stichting. Je levert op die wijze een bijdrage aan de Stichting Carmelcollege als geheel en aan de realisatie van de uitdagingen uit het beleidsdocument Koers 2025.

Functie eisen

De persoonlijkheid van de rector
Je karakter laat zich kenmerken als een inspirerende, koersvaste en empathische persoonlijkheid, met een onderzoekende geest. Ondernemerszin, resultaatgerichtheid, creativiteit, lef en durf zijn eigenschappen die de komende jaren van groot belang zijn. Je geeft richting en sturing vanuit een samenhangende visie op onderwijs en bedrijfsvoering en doet dat door ‘in de school te staan’. De bestaande openheid en transparantie weet je te bewaren door je gezaghebbende, authentieke en integere persoonlijkheid. Je bent een teamspeler die sterk is in binden en verbinden. Met je persoonlijkheid en je stijl van leidinggeven bevorder je de samenwerking binnen het team. Voor hen ben je een waardevolle sparringpartner. Vanzelfsprekend beschik je bij dit alles over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Overige functie-eisen
De rector heeft de opdracht om de instelling de komende jaren verder te doen groeien als sterke en responsieve instelling, met eigen profielen per locatie en voldoende cohesie in het Carmelcollege Gouda als geheel. Ook in de context van het gehele Goudse onderwijsaanbod moet er samen met de andere onderwijsaanbieders gebouwd worden aan een toekomstbestendig, aantrekkelijk en gevarieerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen in Gouda. Die context vraagt om een verbindende en ervaren (school)leider met ondernemerszin. Je beschikt over een leidinggevend/bestuurlijk profiel, liefst in een onderwijscontext.

Om de verantwoordelijkheid voor een middelgrote school voor voortgezet onderwijs waar te kunnen maken, is ruime leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs of een vergelijkbare complexe organisatie noodzakelijk. Daarnaast beschik je over een academisch werk- en denkniveau en actuele theoretische scholing op het gebied van strategische beleidsontwikkeling, integraal leidinggeven, onderwijsontwikkeling en financieel management; deze scholing dient te liggen op het niveau van een wetenschappelijke master.

Je hebt aantoonbare kennis van, affiniteit en ervaring met en een duidelijke visie op onderwijs en opvoeding. Ook heb je een helder inzicht in de faciliteiten die nodig zijn om goed onderwijs te realiseren in de hedendaagse materiële context.
Ten slotte ben je bereid en in staat om te participeren in diverse netwerken met partijen uit overheid, onderwijs en ondernemingen, in Gouda en directe omgeving.

Persoonskenmerken en competenties
De nieuwe rector geeft op inspirerende wijze leiding op basis van vertrouwen, is een waardevolle sparringpartner, begeleidt en stuurt vanuit inhoud en gezag. We streven er naar dat de schoolleiding een afspiegeling is van de veelkleurigheid van Gouda. Potentiële kandidaten dienen te beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Strategische visie: kan een visie vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen. Kan zich een beeld vormen van de toekomstige ontwikkelingen en kan deze los zien van de huidige situatie;
 • Inspirerend leidinggeven: investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Stimuleert, motiveert en inspireert medewerkers, zodat zij in staat zijn hun werk goed uit te voeren;
 • Bindend vermogen en sociale kracht: geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie. Bouwt aan een gezamenlijke cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie. Heeft inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne;
 • Netwerkcapaciteiten: is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Is omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Ingangsdatum: 1 november 2021 of zo spoedig mogelijk daarna
 • Taakomvang: 0,8 - 1,0 fte, waarbij er een voorkeur is voor 1,0 fte
 • Salaris: schaal 15 (maximaal € 7.451,- bruto bij een volledige baan). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO en de secundaire voorwaarden van de Stichting Carmelcollege.
 • Extra’s: laptop, telefoonvergoeding, korting op premie ziektekostenverzekering, ruime opleidingsmogelijkheden, zoals het management development traject van Stichting Carmelcollege.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arno Janssen van De Roo, telefoon 06 2634 8334 of kantoor 088 5522 999.

Ben jij de nieuwe rector voor deze school in Gouda? Richt dan jouw motivatiebrief aan het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege en upload deze samen met je CV uiterlijk zondag 25 juli 2021 via de solliciteer knop op deze pagina.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.carmelcollegegouda.nl en www.carmel.nl.

Belangrijke data:

 • Donderdag 2 september 2021 gesprek met CvB
 • Vrijdag 10 september 2021 gesprek met benoemingsadviescommissie
 • Assessment: datum volgt z.s.m.

Locatie

Gouda
Arno Janssen

Medewerkers

Arno Janssen