Inloggen

Inloggen

29 Mar. 2022

Lid Algemene Directie

Organisatieprofiel

Het Marnix Gymnasium is een categoraal gymnasium dat leerlingen opleidt voor het wetenschappelijk onderwijs. De 570 leerlingen die op het Marnix Gymnasium zitten, komen uit Rotterdam en omgeving en vertegenwoordigen het multiculturele karakter van het grootstedelijk Rotterdam. De christelijke identiteit en klassieke cultuur vormen de inspiratiebron voor eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs. De school heeft een goede reputatie in Rotterdam en omstreken. Al jaren biedt de school degelijk onderwijs met goede resultaten. In het afgelopen decennium heeft de school deze kwaliteit behouden en zich verder ontwikkeld. Het Marnix Gymnasium heeft talentvolle leerlingen in huis die veel kunnen en veel willen en biedt daarom passend onderwijs in de ruimste zin van het woord: ondersteuning en meer uitdaging waar nodig. Recht doen aan de talenten en capaciteiten van iedere leerling is inmiddels de belangrijkste opdracht die de school voor ogen heeft.

Onderwijsaanbod
Het Marnix Gymnasium is een school met een persoonlijk en veilig leer- en werkklimaat, waarin leerlingen worden uitgedaagd zich intellectueel, sociaal en creatief te ontplooien. Het geven van goed onderwijs is de primaire taak en het leren van de leerling staat daarbij centraal. Als categoraal gymnasium wordt onderwijs op hoog niveau geboden: het aanbod in kennis en vaardigheden per vak overstijgt ruim de minimale eisen, waarbij leerlingen ook naast de lessen in het extra-curriculaire aanbod hun talenten kunnen ontwikkelen.

Op het Marnix Gymnasium gaan leerlingen niet gewoon naar school, maar vertrekken ze op expeditie door een cognitief en creatief landschap waar klassieke thema’s en de Rotterdamse werkmentaliteit elkaar ontmoeten. Onderweg naar de top van hun kunnen, worden leerlingen uitgedaagd om meer over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen te ontdekken.

Het Marnix Gymnasium is een Transformatieve School, dit houdt in dat het een gymnasium voor iedereen is, ongeacht afkomst of geloof, met behoud van de eisen die aan de leerlingen worden gesteld. Als grootstedelijk Rotterdams gymnasium biedt het Marnix een leeromgeving voor leerlingen van verschillende achtergronden en met verschillende behoeftes. Het team waardeert de diversiteit en ziet het als kracht voor de school. Diversiteit is meer dan alleen maar culturele/ etnische diversiteit. Het verwijst ook naar onder meer verschillen in waarden, normen, attitudes, cultuur, leeftijd, geslacht, overtuigingen, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur, sociaal- economische positie, kennis en vaardigheden tussen individuen in school, in de stad en in de samenleving. Hierbij gaan de medewerkers en leerlingen te werk volgens het waarderend onderzoek; men kijkt naar wat werkt en blijft nieuwsgierig naar elkaars en elkaars verhalen. Men treedt elkaar tegemoet met een open houding van “willen weten”.

Ambitie
Het Marnix Gymnasium beoogt naast het verder optimaliseren van de onderwijsopbrengsten ook het stimuleren van een werkklimaat waarin zowel leerlingen als personeelsleden werken aan hun eigen ontwikkeling. De keuzes voor de pedagogische – didactische concepten vormen de basis voor de ambitie om leerlingen te stimuleren in het samen leren en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Om de ambities succesvol te realiseren, zijn het versterken van de professionele cultuur en het beter afstemmen van de leerdoelen tussen docent en leerling een belangrijke factor.

Er is sprake van actieve participatie en betrokkenheid van leerlingen, medewerkers en ouders bij de ontwikkelingen van de school.

Met het schoolplan 2019 – 2023 ‘Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling’, wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het beleid en de implementatie van innovaties in de dagelijkse onderwijspraktijk. Onderdelen daarvan zijn het leveren van meer maatwerk door de keuzemogelijkheden van leerlingen te vergroten en het versterken van het culturele element binnen het onderwijs. Dit is belangrijk in verband met de verdere profilering en het behouden van een sterke positie als zelfstandig gymnasium binnen CVO en het Rotterdamse onderwijsveld.

Aansturing van de organisatie
Het team van het Marnix Gymnasium telt zo’n 70 enthousiaste medewerkers. Het managementteam bestaat uit een algemeen directeur/rector, een lid algemene directie en twee afdelingsleiders: onder- en bovenbouw ondersteund door de beleidsmedewerker HR en Kwaliteitszorg. Een actieve medezeggenschapraad, waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn, praat en denkt constructief mee met voorgenomen beleidsbeslissingen. Ook de leerling organisatie: de Senaat en het adviesorgaan van ouders: het Curatorium, vormen belangrijke samenwerkingspartners voor de directie.

Het lid algemene directie vormt samen met de algemeen directeur/rector de algemene directie van de school. Hij/zij geeft als schoolleider leiding aan de organisatie en draagt dan ook verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid als geheel. Daarnaast is hij/zij integraal verantwoordelijk voor de portefeuilles bedrijfsvoering, huisvesting, ICT en het personeel.

Het Marnix Gymnasium maakt onderdeel uit van CVO Rotterdam, een vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en de regio. CVO Rotterdam omvat zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs. De algemene schoolleiding draagt in samenwerking met de andere algemene directies van de scholen bij aan de ontwikkeling van CVO. Het bestuur van CVO hecht aan een directie die bereid en in staat is de belangen van CVO als geheel te bevorderen en actief deel te nemen aan bovenschoolse activiteiten. De directieleden zijn dan ook allen verantwoordelijk voor een portefeuille binnen CVO.

Als zelfstandig gymnasium participeert het Marnix Gymnasium eveneens in het landelijk verband van zelfstandige gymnasia; daarnaast onderhoudt het Marnix Gymnasium goede contacten met hogescholen en universiteiten.

Voor het Marnix Gymnasium zijn wij op zoek naar een:

LID ALGEMENE DIRECTIE
(0,8 tot 1,0 FTE, salaris schaal 14, cao VO)

Een toegankelijke en bevlogen leidinggevende die zijn/haar onderwijskundige en bedrijfsmatige kennis in wil zetten om samen met medewerkers de ingezette koers van de school verder uit te werken.

Functie omschrijving

Het Marnix Gymnasium is op zoek naar lid algemene directie die samen met de medewerkers de school verder doorontwikkelt naar de onderwijskundige ambities en uitdagingen van de komende jaren, met behoud van het positieve en veilige klimaat.

Enkele van deze ambities en uitdagingen:

 • het versterken van de positie van het Marnix Gymnasium in Rotterdam en omstreken;
 • het verder vormgeven van de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school;
 • de algehele onderwijskwaliteit verstevigen en borgen;
 • naast het behouden van de huidige cultuur binnen de school, de professionele omgang versterken;
 • het belang van het gymnasiaal onderwijs blijven uitbouwen en versterken;
 • het versterken van de samenwerking binnen CVO.

Functie eisen

Het lid algemene directie:

 • werkt en denkt op academisch niveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • kan goed functioneren in samenwerking met en naast de algemeen directeur;
 • heeft voldoende kennis van de bedrijfsvoering van een school voor voortgezet onderwijs.
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur van het gymnasiaal onderwijs, en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft affiniteit met gymnasiaal onderwijs;
 • heeft bij voorkeur ervaring met bouw- en renovatie projecten
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • heeft een heldere visie op de organisatie van een categoraal gymnasium.

Persoonskenmerken

Het lid algemene directie:

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar;
 • is betrouwbaar, eerlijk en transparant;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is inspirerend, enthousiasmerend en empathisch;
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen;
 • is emotioneel intelligent en kan goed reflecteren.

Competenties

Organisatie sensitiviteit
Het lid algemene directie is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten. Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften. Hij/zij zorgt voor eenheid en waakt voor een eilandencultuur.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er al ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat het lid algemene directie het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Empoweren
Het lid algemene directie geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden
Het lid algemene directie is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij is open, nieuwsgierig naar de ander en heeft een goede balans in de stijl van communiceren (zakelijk in combinatie met persoonlijk).

Sturen
Hij/zij geeft op een duidelijke manier richting aan het team, zet mensen en middelen zodanig in, dat doelen met succes worden bereikt. Hij/zij zorgt voor eenheid en richt zich op de interne verbinding waar nodig.

Probleem analyse
De directeur deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgericht
Het lid algemene directie houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan.
Het lid algemene directie zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten, gaat data gedreven te werk en heeft een grote taakvolwassenheid.

Reflectief vermogen en samenwerken
Het lid algemene directie zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op. Hij/zij durft zich binnen de eigen school en de vereniging kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Het Marnix Gymnasium hecht groot belang aan de inbedding van de beroepsstandaard schoolleiders VO van SRVO in het professioneel handelen van de schoolleiders.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 14 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 20 april 2022.
 • De eerste gespreksronde is gepland in de week van 9 t/m 13 mei 2022
 • De tweede gespreksronde is gepland in de week van 16 t/m 20 mei 2022.
 • Het betreft een aanstelling per schooljaar 2022-2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Steven Mijnsbergen, partner van De Roo, telefoon 06-22758922 of smijnsbergen@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 8 mei via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van het Marnix Gymnasium: https://marnixgymnasium.nl en CVO: https://www.cvo.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Locatie

Rotterdam

Medewerkers

Steven Mijnsbergen