Inloggen

Inloggen

29 Apr. 2022

Directeur Teylingen College KTS

Organisatieprofiel

Teylingen College KTS is dé vakgerichte school voor vmbo in de Duin- en Bollenstreek. De KTS heeft naast een grote bloeiende vmbo-afdeling, een ISK-vestiging, een Technomavo, een Beroepshavo, een traject richting een MBO 2 diploma en biedt leerlingen veel extra ondersteuning onder andere in symbiose-, entree- en arrangementklassen. De KTS wordt als één school gezien én ervaren. De school ressorteert onder het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen.

De KTS heeft een goede reputatie wat onder andere blijkt uit de toename van het aantal leerlingen gedurende de afgelopen jaren. Niet alleen de groei van het aantal leerlingen geeft de populariteit van de school weer. Ook de tevredenheid van de leerlingen, het team van medewerkers en de ouders is hoog.

“Een passende plek voor iedere leerling” is het speerpunt van de school. Op de KTS is het niet alleen een term, maar het is terug te zien in de dagelijkse praktijk. De ruim 800 leerlingen volgen de lessen in het verzorgde schoolgebouw met ruime en goed geoutilleerde lokalen voor de praktijkgerichte vakken.

Ambitie
Voor het in gezamenlijkheid waarmaken van de visie en realiseren van de ambitie daar waar het gaat om een aantrekkelijk en betekenisvol onderwijsaanbod en goede onderwijskwaliteit, is het belangrijk dat de KTS zijn leerlingen voorbereidt op het evenwichtig, zelfstandig en volwassen functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving, waarvan de school deel uitmaakt. Leerlingen en docenten maken zich hiervoor de juiste attitude/competenties eigen.

De KTS

 • heeft als doel dat alle leerlingen de schoolcarrière met een diploma afsluiten;
 • biedt een gedegen opleiding, gericht op vakmanschap met zoveel mogelijk kans op werk;
 • laat de leerlingen ‘leren’ door te doen.

De KTS biedt vanuit persoonlijke betrokkenheid haar leerlingen een veilige, inspirerende leeromgeving met maximale ontplooiingskansen. Het welzijn en de ontwikkeling van de leerling staan centraal; de leerling wordt actief betrokken bij het onderwijs, kan eigen keuzes maken en docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Dat de KTS een veilige school is, betekent dat belangrijke waarden als ondersteuning, tolerantie en respect zichtbaar zijn in de manier waarop leerlingen en personeel met elkaar omgaan en in de manier waarop de leerlingenondersteuning is georganiseerd.

Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en oprechte belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader van maximale persoonlijke ontplooiing richt de KTS zich niet alleen op de specifieke onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke vorming.
Daarbij is sprake van een sterke verbinding met de buitenwereld. Vanuit de onderwijsvisie en via onder andere Sterk Techniek onderwijs zijn er nauwe contacten met het bedrijfsleven en werken leerlingen aan betekenisvolle opdrachten.

Onderwijsaanbod
Op de school worden de onderstaande profielen van het vmbo aangeboden:

 • Horeca, Bakkerij en Recreatie: (HBR)
 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Kenmerkend voor de KTS is dat leerlingen al in een vroeg stadium al een keuze maken voor een profiel. Dit principe van het vakcollege is een belangrijk gegeven op de KTS.

Naast de leerwegen binnen het vmbo biedt de KTS leerlingen ook de mogelijkheid onderwijs te volgen op de Technomavo en de Beroepshavo. Leren met je handen en je hoofd doe je op een school waar vakmanschap op handen wordt gedragen. De Technomavo is een mavo met een technische en praktische impuls. Op de Beroepshavo combineert een leerling de praktijkvakken van het vmbo en mbo met twee tot vier theorievakken op havoniveau.

Voor leerlingen die de basis beroepsgerichte leerweg volgen is er de mogelijkheid om binnen de veilige en vertrouwde omgeving een MBO 2 diploma (BOL) te halen op de KTS.

De symbioseklas is er voor leerlingen die tussen het regulier- en speciaal onderwijs vallen. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning vanwege sociaal-emotionele problematiek, werkhouding en/of gedrag. De doelstelling is om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een regulier vmbo-diploma van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.

De arrangementsklas is een klas waarin leerlingen worden geplaatst die een grotere ondersteuningsbehoefte hebben dan de leerlingen die in de regulier setting of in de symbioseklas volgen. Zij krijgen extra begeleiding en een programma op maat aan de hand van de specifieke zorg- en onderwijsbehoefte. De leerlingen komen soms enkele uren of dagdelen per week naar school vanwege hun beperkte belastbaarheid.

De KTS biedt samen het mbo een (eenjarige) entreeopleiding in een van de volgende profielen:

 • Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie
 • Assistent Installatie- en Constructietechniek
 • Assistent Bouwen, wonen en onderhoud

De KTS is verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) de uitvoering van het onderwijs.
Bij de daadwerkelijke uitvoering van de opleiding door de KTS wordt gebruik gemaakt van delen van het lesmateriaal, zoals gebruikt in de desbetreffende opleiding van het mbo.

De ISK Duin en Bollenstreek is in mei 2016 gestart in Katwijk. De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12- 18 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en die de Nederlandse taal nog niet beheersen. De verblijfsduur op de ISK is maximaal 2 jaar. Na 2 jaar stromen de leerlingen door naar het regulier VO/MBO onderwijs.

Aansturing van de organisatie
De KTS valt onder Stichting Fioretti Teylingen. De Stichting werkt volgens "good governance" met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur, dat samen met de directeuren en rectoren van de aangesloten scholen het directieteam vormt. Het directieteam en de scholen worden ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering.

Op de KTS vormen de directeur, de adjunct-directeur en 8 teamleiders samen de schoolleiding. Bij de directeur is er sprake van de integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijskundige proces en de bedrijfsvoering van de school, waarbij er ruimte is om de school een eigen (onderwijskundige) koers te laten varen, binnen de doelstellingen en waarden van Stichting Fioretti Teylingen.

De teamleiders dragen verantwoordelijkheden ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkeling in de afdeling en de personele aansturing. Daarnaast verdelen de teamleiders en de directeur de schoolbrede portefeuilles, waarbij enkele teamleiders geen afdeling aansturen maar verantwoordelijk zijn voor een portefeuille.

De KTS richt zich naast het verbeteren van het bestaande onderwijsaanbod duidelijk op het ontwikkelen van het vmbo onderwijs voor de vmbo leerling. Vakmanschap speelt hierin een zeer belangrijke rol. Verbinding met het regionale bedrijfsleven, omliggende gemeenten, gelijkgestemde vmbo scholen en mbo opleidingen in de regio zijn hierbij van cruciaal belang.

Voor de KTS zijn wij op zoek naar een ondernemende en verbindende:

DIRECTEUR
(Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 15 conform de cao voor het VO)

Functie omschrijving

De KTS is op zoek naar een directeur die samen met de medewerkers de school verder door ontwikkelt naar de ambities en uitdagingen van de komende jaren, met behoud van het positieve en veilige klimaat.

Enkele van deze ambities en uitdagingen:

 • het verder vormgeven van de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school;
 • de algehele onderwijs- en ondersteuningskwaliteit verstevigen en borgen;
 • de diverse afdelingen en teams verder met elkaar verbinden;
 • naast het behouden van de huidige cultuur binnen de school, de professionele omgang versterken;
 • het behouden en verder uitbouwen van de contacten met de omgeving, zoals het bedrijfsleven, de gemeente, het primair onderwijs en de vervolgopleidingen;
 • het belang van het vmbo, ISK en mbo onderwijs blijven uitbouwen en versterken;
 • het versterken van de samenwerking binnen de Stichting.

Functie eisen

De directeur:

 • werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het vmbo/mbo onderwijs;
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur van het vmbo en/of mbo, en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft affiniteit met de aangeboden profielen op de KTS;
 • staat voor de leerling binnen het vmbo en ISK onderwijs;
 • heeft een visie op de ondersteuning binnen het onderwijs;
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • heeft een heldere visie op de organisatie van een vmbo school;
 • is financieel goed onderlegd.

Persoonskenmerken

De directeur:

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is inspirerend, enthousiasmerend en empathisch;
 • maakt verbinding met de organisaties en bedrijven zowel landelijk als regionaal;
 • is een echte netwerker;
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen.

Competenties

Organisatie sensitiviteit
De directeur is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften. De directeur zorgt voor eenheid en waakt voor een eilandencultuur.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er al ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Strategische visie
De directeur heeft een lange termijnvisie, ziet en bouwt voort op wat er al is en heeft een breed perspectief. Daarmee is de directeur ook een stevige gesprekspartner binnen de directie van de Stichting.

Empoweren
De directeur geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden
De directeur is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven en heeft een warme persoonlijke stijl van communiceren.

Sturen
Hij/zij geeft op een duidelijke manier richting aan het team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in, dat doelen met succes worden bereikt. Hij/zij zorgt voor eenheid en richt zich op de interne verbinding tussen de verschillende afdelingen en teams waar nodig.

Probleem analyse
De directeur deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgericht
De directeur houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier door-ontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school in een passend tempo en op gefundeerde wijze tot uiting laten komen.
De directeur zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Reflectief vermogen en samenwerken
De directeur zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op. Hij/zij durft zich binnen de Stichting en binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 15 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 7 en 8 april 2022.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op 14 april 2022.
 • De tweede gespreksronde is gepland op 21 april 2022.
 • Het betreft een aanstelling per schooljaar 2022-2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Steven Mijnsbergen, partner van De Roo, telefoon 06 22758922 of smijnsbergen@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 4 april via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van de KTS en de ISK-vestiging (https://www.teylingen-college.nl/kts/ en www.ISK-DB.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Locatie

Voorhout

Medewerkers

Steven Mijnsbergen