Inloggen

Inloggen

31 Mar. 2022

Directeur obs Develhoek

Organisatieprofiel

Algemeen
Basisschool Develhoek is een openbare basisschool in Zwijndrecht. Als openbare basisschool ontvangen we alle kinderen met open armen. De school heeft op dit moment ca. 440 leerlingen. De Develhoek is onderdeel van Kindcentrum Nova en we maken deel uit van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs.

Op Basisschool Develhoek geloven we dat ieder kind er toe doet en dat ieder kind telt. Het kind gaat de leerling vooruit. We vinden het welzijn van kinderen ontzettend belangrijk: als een kind goed in zijn of haar vel zit, zal het optimaal tot leren en ontwikkelen komen. We zorgen op onze school daarom ook voor een veilige omgeving, waarbij we veel aandacht besteden aan gewenst sociaal gedrag en een hekel hebben aan pesten. Ieder kind is voor ons gelijk en evenveel waard, of ze nu heel goed kunnen rekenen of juist beter zijn met hun handen. Een goed, warm contact met ouders speelt eveneens een belangrijke rol, want als school en thuis het met elkaar eens zijn, is dat goed voor kinderen en komen we vele malen verder met ze. We geloven ook dat kinderen nieuwsgierig van aard zijn. Ze willen de wereld ontdekken en voortdurend de eigen grenzen verleggen. Op Basisschool Develhoek spelen we nadrukkelijk in op die natuurlijke motivatie om te willen leren. We vinden het belangrijk dat kinderen deel uitmaken van hun eigen leerproces en dit gebeurt al direct bij de kleuters. Eigen inbreng verhoogt de betrokkenheid en motivatie enorm. Kinderen zijn er bij gebaat als ze kunnen zien dat ze ergens steeds beter in worden en zich ontwikkelen. Dit doen we dan ook op verschillende manieren. Basisschool Develhoek onderscheidt zich in het aanbod dat zich nadrukkelijk richt op de toekomst. De kinderen van nu gaan een andere wereld tegemoet dan kinderen 50 jaar geleden. We vinden het belangrijk om als school te anticiperen op die ontwikkelingen. We geven om die reden -als eerste basisschool in Zwijndrecht- al meer dan 10 jaar Engels in alle groepen. Het is onze overtuiging dat we daarmee de kinderen wat extra meegeven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen computervaardigheden ontwikkelen en makkelijk kunnen wennen aan nieuwe techniek. In hun leven zullen ze dat nog heel veel gaan meemaken. Maar de toekomst gaat verder dan alleen Engels en computers. Communiceren, samenwerken, kritisch denken, durf, presenteren en executieve functies zijn minstens zo belangrijk. Aan deze vaardigheden wordt in vrijwel iedere les aandacht besteed.

Samen met Yes! Kinderopvang werken we, onder de titel kindcentrum Nova, aan een doorgaande pedagogische lijn voor kinderen, die bij Yes! Kinderopvang op de peuterspeelgroep en op de voor- en naschoolse opvang zitten. Door samen te werken leren we veel van elkaar en kunnen we elkaar helpen waar nodig. In samenwerking met Yes! Kinderopvang organiseren we voor peuters de Victor de Verkenner groep. Vanaf de leeftijd van 3,5 jaar mogen peuters 1 middag in de week kennis komen maken met leerkachten en leerlingen. De samenwerking met Yes! Kinderopvang zal de komende jaren geïntensiveerd worden om het kindcentrum Nova verder te ontwikkelen.

Organisatie
Bij basisschool Develhoek werken 40 medewerkers (ca. 29 fte). Het managementteam wordt gevormd door de directeur, teamleiders en intern begeleiders. De directeur is algemeen verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling, het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg, de financieën en de bedrijfsvoering. De teamleiders hebben de verantwoordelijkheid voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen in de bouwen. De IB-ers zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school, leerlingzorg en voor de aansturing van het proces waarin het team de resultaten analyseert en verbeterplannen maakt.

Bestuur
Basisschool Develhoek valt samen met 15 andere basisscholen en 8 VO-scholen onder het bestuur van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW).
Het College van Bestuur, bestaande uit twee leden met daarboven de Raad van Toezicht, heeft de feitelijke eindverantwoordelijkheid voor alle scholen. De scholen vormen in hun onderwijskundig concept en in hun contacten met de eigen doelgroep zelfstandige eenheden. Het strategisch beleidsplan vormt voor elke school het kader van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven. In het huidige schooljaar ontwikkelt OZHW als gehele organisatie een nieuwe strategische ambitie voor de periode 2022-2026. De directeur maakt deel uit van het directeurenoverleg en neemt actief deel aan de ontwikkeling van de nieuwe koers.

Voor OZHW zijn wij per 1 augustus 2022 op zoek naar een:

DIRECTEUR OBS DEVELHOEK
(0,8 - 1,0 fte, Schaal D13 cao PO)

Functie omschrijving

De directeur van basisschool Develhoek is iemand die leidinggevende ervaring heeft. Hij heeft oog voor de kwaliteiten van ons huidige onderwijs en bepaalt op basis van de strategische ambitie van OZHW samen met het team welke nieuwe ontwikkelingen hierbij passend zijn, waarbij het welbevinden van iedere leerling en elke medewerker voorop staat. Als boegbeeld van de school is hij zichtbaar voor kinderen, ouders en medewerkers en verbindt hij zich voor langere tijd aan de school.

Persoonlijkheid als leider
De directeur beschikt over persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden om de rol van directeur effectief in te kunnen vullen. Met een positieve en oplossingsgerichte instelling, warmte en humor kan hij verbinding binnen en buiten de school tot stand brengen.

 • draagt bij aan een warme, transparante en veilige sfeer
 • heeft vertrouwen in het team en geeft vertrouwen aan het team
 • heeft oog voor de belevings- en leefwereld van kinderen
 • zet empatisch vermogen in om verbinding te maken en houden
 • handelt integer, geloofwaardig en vanuit vertrouwen en heeft daarmee een voorbeeldfunctie
 • is zichtbaar zowel binnen als buiten de school
 • communiceert duidelijk, direct en transparant,
 • opereert vanuit sterke persoonlijke waarden en is in staat, als de context daarom vraagt, daar flexibel mee om te gaan
 • kan op creatieve wijze complexe problemen oplossen
 • houdt zich bezig met onderwijskundige, didactische, pedagogische en bestuurlijke taken en kan neventaken delegeren
 • is in staat knelpunten binnen de school tijdig te signaleren, te analyseren en van daaruit adequaat actie te ondernemen
 • ziet kwaliteiten van medewerkers, anticipeert hierop en weet deze kwaliteiten in te zetten
 • is besluitvaardig en daadkrachtig
 • is een bruggenbouwer in de samenwerking met andere partijen
 • durft keuzes te maken in het belang van leerlingen en het team passend bij de context van de school

Visie
De directeur heeft een visie op onderwijs, op leren en pedagogiek en op het ontwikkelen van medewerkers.

 • werkt vanuit liefde voor het vak, waarbij het pedagogisch klimaat de basis is
 • kent de school, de leerlingen en de ouders goed en weet externe partners op het juiste moment in te zetten
 • werkt vanuit een gedeelde visie, opgebouwd met het team, die mensen inspireert en motiveert en bewaakt daarbij de identiteit en het pedagogisch klimaat van de school
 • vertaalt deze visie consequent naar alle onderdelen van de organisatie
 • levert een actieve bijdrage aan het verder vormgeven en ontwikkelen van Kindcentrum Nova
 • draagt bij aan de ontwikkeling van de OZHW-organisatie als geheel
 • heeft affiniteit met passend onderwijs en handelt daarbij in het belang van alle leerlingen

Onderwijsontwikkeling
De directeur stimuleert onderwijsontwikkeling in de school en realiseert daarbij optimale condities voor leren en werken (o.a. fysieke omgeving, leermiddelen, tijdsbesteding).

 • heeft een visie die sterk gericht is op de toekomst van het onderwijs
 • bouwt verder aan de reeds ingezette ontwikkelingen binnen de onderwijsorganisatie, borgt deze en maakt (in samenspraak met het team) keuzes voor innovatieve ontwikkelingen die passen binnen de strategische ambitie van OZHW
 • creëert onderwijsomstandigheden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief gebied en de zes mondiale competenties: karakterontwikkeling, communicatie, kritisch denken, creativiteit, samenwerking en burgerschap
 • draagt zorg voor- en werkt mee aan een inhoudsvol curriculum dat past bij de visie van de school
 • heeft visie op ICT als didactische hulpmiddel

Professionele ontwikkeling stimuleren
De directeur stimuleert de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers.

 • voert een professionele dialoog met individuele medewerkers, signaleert knelpunten en pakt deze adequaat aan
 • geeft ruimte aan professionele ontwikkeling door dichtbij de medewerkers te zijn, heeft hierdoor de kwaliteiten van het team in beeld en weet deze in te zetten
 • biedt individuele medewerkers ruimte en mogelijkheden om te leren en zich verder te ontwikkelen
 • bouwt verder aan een professionele cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin mensen met elkaar kunnen en mogen leren en waarin mensen fouten mogen maken
 • stimuleert, evalueert, ontwikkelt en draagt zorg voor voortzetting en borging van de ingezette ontwikkelingen
 • verbindt bovenstaande met visie en zorgt voor ontwikkeling van de gehele organisatie

Strategisch omgaan met omgeving
De directeur kan de omgeving van de organisatie inzetten om de organisatiedoelen te realiseren. De directeur maakt deel uit van een subregionaal directeurenoverleg PO en PO-VO.

 • realiseert goede relaties met andere partijen en kan deze binden en verbinden (o.a. ouders, scholen, kinderopvang, wijk, gemeente)
 • speelt in op toekomstige ontwikkelingen
 • begrijpt de rol van de onderwijsinstelling binnen de gemeente Zwijndrecht/wijk Oudeland

Opdracht voor de directeur

 • aansturen van het proces om de visie van basisschool Develhoek helder en inzichtelijk te maken in samenwerking met het team
 • behouden van het positieve pedagogische klimaat en de warme sfeer binnen de school en het team
 • verder groeien naar een professionele, lerende organisatie gericht op open communicatie binnen het team
 • borgen van de kwaliteiten van het huidige onderwijs en keuzes maken in innovatie passend bij basisschool Develhoek binnen de strategische ambitie
 • het verder ontwikkelen van Kindcentrum Nova in samenwerking met Yes! Kinderopvang

Functie eisen

 • Een heldere visie op onderwijs en teamwork
 • Een academisch denk- en werkniveau
 • Ervaring met het aansturen van onderwijskundige veranderingen
 • Bereidheid om de missie en visie van OZHW en het schoolplan van basisschool Develhoek te onderschrijven en verder vorm te geven
 • Leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie is een pré
 • Een relevante managementopleiding is een pré

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal / beloning: D13 cao PO
 • Betrekkingsomvang: 0,8 - 1,0 fte
 • Aanstelling: Tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vast contract
 • Het bestuur van OZHW biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Ebbing, partner van De Roo, telefoon 06 526 928 08 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Data

 • CV presentatie bestuur 9 of 10 mei
 • Eerste ronde gesprekken vrijdagmiddag 13 mei
 • Tweede ronde gesprekken woensdagmiddag 18 mei

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.develhoek.nl

Locatie

Zwijndrecht
Maarten Ebbing

Medewerkers

Maarten Ebbing