Inloggen

Inloggen

16 Feb. 2023

Directeur Jacob-Roelandslyceum

Organisatieprofiel

Wij zijn het JRL. Een fijne school maken wij samen.’ Dit is de eerste zin van de visie, zoals het team van het Jacob-Roelandslyceum die heeft opgeschreven. Docenten, medewerkers, leerlingen en ouders zorgen samen voor die fijne sfeer en het goede gevoel, dat zij ook wel ‘het JRL-gevoel’ noemen.

Het Jacob-Roelandslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium te Boxtel. De schoolorganisatie ressorteert onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Samen met het Baanderherencollege (praktijkonderwijs, vmbo basis, kader en theoretisch) vormt het Jacob-Roelandslyceum de OMO Scholengroep Boxtel.

Het Jacob-Roelandslyceum heeft de reputatie van een prettig en veilig lyceum. De school heeft een regionale functie, maar voelt onder andere door de kleinschaligheid als een dorpsschool.
Leerlingen voelen zich gezien en gewaardeerd en het team is trots op de school en op de leerlingen.

Mede door de demografische ontwikkeling is de school de laatste jaren teruggelopen in het aantal leerlingen en telt nu 1100 leerlingen.

Ambitie
Het Jacob-Roelandslyceum is een ontwikkelgerichte school. Veiligheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid gelden daarbij als belangrijke kernwaarden. In het huidige schoolplan, dat nu afloopt, is een vooruitstrevende onderwijsvisie neergezet. Hierin wordt het onderwijs steeds meer op maat vormgegeven met behulp van ICT. De school is van mening dat de beste leerkracht in de leerling zelf zit. Dit betekent dat de school mogelijkheden biedt aan leerlingen om regie te leren nemen in hun eigen leerproces, zodat zij gemotiveerd zijn én blijven om het beste uit zichzelf te halen. Dit vergt een actieve en initiatiefrijke houding van zowel de leerling als de docent en een werkwijze waarbinnen gewerkt wordt aan (leer)doelen. Daarbij zijn niet alle leerlingen hetzelfde en het Jacob-Roelandslyceum houdt daar rekening mee in de wijze waarop het onderwijs aanbiedt en leerlingen begeleidt. Na de wisselingen in de schoolleiding en de coronaperiode is het nu weer tijd voor de school om deze onderwijsvisie verder uit te werken en concreet te vertalen naar herkenbaar handelen in en buiten de klas.

Om dit te kunnen doen is het Jacob-Roelandslyceum in schooljaar 2022-2023 gestart met een organisatiemodel waarbij een klein kernteam van 6 à 8 docenten de collectieve verantwoordelijkheid neemt voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende enkele jaren. Het doel is om de leerling meer nabij te ondersteunen en te laten voelen dat hij of zij gezien wordt. Deze kernteams hebben een grote mate van beslissingsruimte en stemmen het primaire onderwijsproces nauwgezet af op de eigen groep leerlingen. Ondersteunende diensten en experts, onder andere op het gebied van kwaliteit, examinering, zorg en doorlopende leerlijn, zijn geheel gericht op het goed laten functioneren van deze kernteams.

Het verder bouwen aan een organisatiemodel met kernteams gaat hand in hand met het doorontwikkelen van de schoolbrede visie op onderwijs en van een professionele en lerende cultuur. De huidige interim-directeur werkt dit schooljaar met het MT en het team aan een gedegen en stabiele doorontwikkeling van de kernteams.

Vanuit een sterke en op ontwikkeling gerichte interne basis wil de school de komende jaren haar positie binnen de regio versterken. Samenwerking met de omgeving, het basisonderwijs, vervolgopleidingen en het bedrijfsleven staat hierbij centraal.

Onderwijsaanbod
Het Jacob-Roelandslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. In de bovenbouw worden alle profielen aangeboden.

Op het Jacob-Roelandslyceum is de laptop een veel gebruikt hulpmiddel, maar daarnaast speelt de docent als expert, coach en inspirator een belangrijke rol. De school staat voor de leerlingen vooral bekend om het systeem van ‘Top- en Toetsweken’ en de vier ‘profileringsstromen’.

De Topweek vindt plaats voor iedere Toetsweek. Leerlingen zijn dan voor een groot deel vrij om hun eigen lesprogramma samen te stellen. Een concept waar de leerlingen heel blij mee zijn en dat goed aansluit bij de uitgangspunten van de school.

Daarnaast heeft het Jacob-Roelandslyceum vier profileringsstromen:

 • Engels Plus
 • Technasium
 • Cultuur
 • Sport & Lifestyle

De school is een Technasiumschool en Cultuurprofielschool. Recent is gestart met de ontwikkeling van de praktijkgerichte havo.

Naast dit alles kent het JRL een breed aanbod van bijzondere activiteiten: theater, muziek, sport, buitenlandse reizen, de geschiedenisquiz, de kerstactie en het Awesummerfestival.

Aansturing van de organisatie
De twee scholen van de OMO Scholengroep Boxtel staan onder leiding van de rector. De rector vertegenwoordigt de scholengroep in de contacten met de raad van bestuur van OMO.

De rector geeft samen met de directeuren van de beide scholen (het Jacob-Roelandslyceum en het Baanderherencollege) leiding aan de scholengroep. Zij worden daarbij ondersteund door een hoofd financiën, een hoofd HR en een hoofd facilitair, die voor beide scholen de bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen. Binnen dit directieteam levert de directeur van het Jacob-Roelandslyceum een substantiële bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling.

Op het Jacob-Roelandslyceum vormen de rector en de directeur samen de directie van de school. De rector is verantwoordelijk voor de scholengroepbrede strategische en bedrijfsvoerings processen. Bij de directeur is er sprake van de integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijskundige proces en de bedrijfsvoering van de school, waarbij er ruimte is om de school een eigen (onderwijskundige) koers te laten varen, binnen de doelstellingen en waarden van de scholengroep en van OMO.

De dagelijkse leiding van de school is ondergebracht bij het managementteam, bestaande uit de directeur, vier teamleiders en een hoofd leerlingondersteuning. Het MT wordt ondersteund door een hoofd planning en organisatie. Op thema’s wordt het MT bijgestaan door de rector van de OMO Scholengroep Boxtel.

De teamleiders geven vanuit een visie op ‘nabij leiderschap’ sturing aan twee of drie kernteams: zij doen dit ontwerpend, ondersteunend, coachend en onderhoudend. De sturing van de teamleider is gericht op het stimuleren en mogelijk maken van eigenaarschap, het nemen van verantwoordelijkheid en de eigen sturing van het team. Dat betekent een belangrijke mate van procesmatige sturing. Daarnaast verdelen de teamleiders en de directeur de schoolbrede portefeuilles.

Voor het Jacob-Roelandslyceum zijn wij op zoek naar een:

ENERGIEKE EN VERBINDENDE

DIRECTEUR

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 FTE in schaal 14 conform de cao voor het VO

Functie omschrijving

Het Jacob-Roelandslyceum is op zoek naar een directeur die samen met de medewerkers de school verder doorontwikkelt naar de ambities en uitdagingen van de komende jaren, op basis van de ingezette koers.

Enkele van deze ambities en uitdagingen:

 • De school heeft te maken met een demografische daling van het aantal leerlingen waar de organisatie op aangepast dient te worden;
 • Het verder vormgeven van de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school;
 • Het doorontwikkelen van de kernteams en de daarbij passende organisatie en professionele omgang, met behoud van de sterke elementen uit de huidige cultuur van de school;
 • Het behouden en verder uitbouwen van de contacten met de omgeving, zoals het bedrijfsleven, het primair onderwijs en de vervolgopleidingen en de school hierin goed positioneren;
 • De scholengroep heeft zichzelf de opdracht gesteld een visie te ontwikkelen en uit te voeren op de samenwerking en verbinding tussen de beide scholen. Hierbij gaat het om zowel onderwijskundige samenwerking en aansluiting, als om samenwerking op de bedrijfsvoeringsprocessen.

Functie eisen

De directeur:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het (VO) onderwijs;
 • heeft ervaring met het onderwijs binnen een lyceum;
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs;
 • heeft aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling en -implementatie op het gebied van organisatie- en teamontwikkeling;
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • heeft ervaring met bedrijfsvoering en weet deze te verbinden aan de onderwijsontwikkeling.

Persoonskenmerken
De directeur:

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar en aanspreekbaar;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is voor de omgeving een boegbeeld van de school en maakt verbinding met de organisaties en bedrijven in de buurt van de school;
 • is sterk en transparant in communicatie;
 • durft vanuit kwetsbaarheid en reflectie leiding te geven.

Competenties
Organisatie sensitiviteit
De directeur is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er reeds ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Strategische visie
De directeur heeft een lange termijn visie, ziet en bouwt voort op wat er al is en heeft een breed perspectief. Daarmee is de directeur ook een stevige gesprekspartner binnen de directie van de scholengroep.

Coachend leiderschap en empoweren
De directeur geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden
De directeur is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven en heeft een warme persoonlijke stijl van communiceren.

Sturen
Hij/zij geeft vanuit de visie op ‘nabij leiderschap’ sturing aan het managementteam en richting aan de school en zet mensen en middelen zodanig in, dat doelen met succes worden bereikt.

Probleem analyse
De directeur ziet eventuele problemen, deelt deze op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, gaat logisch en gestructureerd te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgericht
De directeur houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier door ontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school in een passend tempo en op gefundeerde wijze tot uiting laten komen.
De directeur zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Reflectief vermogen en samenwerken
De directeur zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op. Hij/zij durft zich binnen de scholengroep en binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 FTE in schaal 14 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 14 en 15 maart 2023.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op dinsdag 28 maart 2023.
 • De tweede gespreksronde is gepland op donderdag 6 april 2023.
 • Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Jaspers, partner van De Roo, telefoon 06 5116 4098 of kantoor 088 5522 999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk zondag 12 maart a.s. via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar Jacob-Roelandslyceum Jacob-Roelandslyceum (osboxtel.nl).

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Boxtel
Theo Jaspers

Medewerkers

Theo Jaspers