Inloggen

Inloggen

9 Feb. 2022

Directeur Baanderherencollege

Organisatieprofiel

Het Baanderherencollege is dé school voor alle leerwegen van het VMBO en praktijkonderwijs in Boxtel en de omgeving. De school resulteert onder het bestuur van de vereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) en maakt samen met het Jacob-Roelandslyceum, een school voor HAVO en VWO, deel uit van de OMO Scholengroep Boxtel.

Het Baanderherencollege heeft een goede reputatie wat onder andere blijkt uit de toename van het aantal leerlingen gedurende de afgelopen jaren. Niet alleen de groei van het aantal leerlingen geeft de populariteit van de school weer. Ook de tevredenheid van de leerlingen, het team van medewerkers en de ouders is hoog.

‘Je telt mee op het BHC!‘ is de term die telt op de school en wordt gebruikt voor iedereen die aan de school verbonden is. Op het Baanderherencollege is het niet alleen een term, maar is het terug te zien in de dagelijkse praktijk.
De ruim 1100 leerlingen volgen de lessen in het verzorgde schoolgebouw met ruime en goed geoutilleerde lokalen voor de praktijkgerichte vakken.

Ambitie
Het Baanderherencollege streeft naar hoge kwaliteit met hoge onderwijsopbrengsten, bereidt haar leerlingen voor op evenwichtig, zelfstandig en volwassen functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving, waarvan de school deel uitmaakt. Leerlingen en docenten maken zich hiervoor de juiste attitude/competenties eigen.

Het Baanderherencollege biedt vanuit persoonlijke betrokkenheid haar leerlingen een veilige, inspirerende leeromgeving met maximale ontplooiingskansen. Het welzijn en de ontwikkeling van de leerling staan centraal; de leerling wordt actief betrokken bij het onderwijs, kan eigen keuzes maken en docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Dat het Baanderherencollege een veilige school is, betekent dat belangrijke waarden als zorg, tolerantie en respect zichtbaar zijn in de manier waarop leerlingen en personeel met elkaar omgaan en in de manier waarop de leerlingenzorg is georganiseerd.

Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en oprechte belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader van maximale persoonlijke ontplooiing richt het Baanderherencollege zich niet alleen op de specifieke onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke vorming.
Daarbij is sprake van een sterke verbinding met de buitenwereld. Vanuit de onderwijsvisie en via onder andere Sterk Techniek Onderwijs zijn er nauwe contacten met het bedrijfsleven en werken leerlingen aan betekenisvolle opdrachten.

Onderwijsaanbod
Op de school worden praktijkonderwijs en alle leerwegen van het VMBO aangeboden.
Het aanbod in de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO zijn:

 • Zorg en Welzijn
 • Economie en Ondernemen
 • Bouw, Wonen en Interieur
 • Produceren, Installeren en Energie

In de theoretische leerweg is ook de sector Groen mogelijk.

Tevens maken leerlingen kennis met beroepsgerichte onderdelen via ‘talentlijnen’:

 • Business
 • Technology
 • Art & Design
 • Sport & Lifestyle

In de onderbouw wordt in de basisberoepsgerichte leerweg gewerkt met docenten die meerdere vakken geven. Het is mogelijk dat vakken in samenhang (geïntegreerd) worden gegeven. De leerlingen krijgen in deze leerweg met een klein docententeam in relatief kleine klassen onderwijs. De leerlingen hebben een eigen afdeling in school die zij als een soort thuishaven kunnen beschouwen. Deze vorm van onderwijs wordt BHC-learning genoemd.

In het praktijkonderwijs wordt er dusdanig op maat gewerkt, dat geprobeerd wordt om voor iedere leerling een individuele leerlijn op te zetten, met mogelijkheden in alle beroepsgerichte sectoren.

Aansturing van de organisatie
De twee scholen van de OMO Scholengroep Boxtel staan onder leiding van de rector. De rector vertegenwoordigt de scholengroep in de contacten met de raad van bestuur van OMO.

De rector geeft samen met de directeuren van de beide scholen (het Baanderherencollege en het Jacob-Roelandslyceum) leiding aan de scholengroep. Zij worden daarbij ondersteund door een hoofd financiën, een hoofd HR en een hoofd facilitair, die voor beide scholen de bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen. Binnen dit directieteam levert de directeur van het Baanderherencollege een substantiële bijdrage aam de strategische beleidsontwikkeling.

Op het Baanderherencollege vormen de rector en de directeur samen de directie van de school. Bij de directeur is er sprake van de integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijskundige proces en de bedrijfsvoering van de school, waarbij er ruimte is om de school een eigen (onderwijskundige) koers te laten varen, binnen de doelstellingen en waarden van de scholengroep en van OMO.

De dagelijkse leiding van de school is ondergebracht bij het managementteam, bestaande uit de directeur en vier teamleiders. De teamleiders dragen verantwoordelijkheden ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkeling in de afdeling en de personele aansturing. Daarnaast verdelen de teamleiders en de directeur de schoolbrede portefeuilles.

Voor het Baanderherencollege zijn wij op zoek naar een:

ONDERWIJSKUNDIGE EN VERBINDENDE
DIRECTEUR

Het betreft een functie voor 1,0 FTE in schaal 14 conform de cao voor het VO

Functie omschrijving

Het Baanderherencollege is op zoek naar een directeur die samen met de medewerkers de school verder door ontwikkelt naar de ambities en uitdagingen van de komende jaren, met behoud van het positieve en veilige klimaat.

Enkele van deze ambities en uitdagingen:

 • De school zal in de toekomst te maken krijgen met een demografische daling van het aantal leerlingen waar de organisatie op aangepast dient te worden.
 • Het verder vormgeven van de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school.
 • De algehele onderwijskwaliteit verstevigen en borgen.
 • Het VMBO en PRO team verder met elkaar verbinden.
 • Naast het behouden van de huidige cultuur binnen de school, de professionele omgang versterken.
 • Het behouden en verder uitbouwen van de contacten met de omgeving, zoals het bedrijfsleven, de gemeente, het primair onderwijs en de vervolgopleidingen.
 • De scholengroep heeft zichzelf de opdracht gesteld een visie te ontwikkelen en uit te voeren op de samenwerking en verbinding tussen de beide scholen. Hierbij gaat het om zowel onderwijskundige samenwerking en aansluiting, als om samenwerking op de bedrijfsvoeringsprocessen.

Functie eisen

De directeur:

 • werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur van het vmbo en/of pro, en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling en -implementatie op het gebied van onderwijsontwikkeling;
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • is sterk op het gebied van bedrijfsvoering.

Persoonskenmerken
De directeur:

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • maakt verbinding met de organisaties en bedrijven in de buurt van de school;
 • is een echte netwerker;
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen.

Competenties
Organisatie sensitiviteit
De directeur is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er reeds ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Strategische visie
De directeur heeft een lange termijn visie, ziet en bouwt voort op wat er al is en heeft een breed perspectief. Daarmee is de directeur ook een stevige gesprekspartner binnen de directie van de scholengroep.

Empoweren
De directeur geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden
De directeur is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven en heeft een warme persoonlijke stijl van communiceren.

Sturen
Hij/zij geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in, dat doelen met succes worden bereikt.

Probleem analyse
De directeur deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgericht
De directeur houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier door ontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school in een passend tempo en op gefundeerde wijze tot uiting laten komen.
De directeur zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Reflectief vermogen en samenwerken
De directeur zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op. Hij/zij durft zich binnen de scholengroep en binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 FTE in schaal 14 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 20 en 21 januari 2022.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op woensdag 2 februari 2022
 • De tweede gespreksronde is gepland op dinsdag 8 februari 2022.
 • Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2022.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Jaspers, partner van De Roo, telefoon 06 5116 4098 of kantoor 088 5522 999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk zondag 16 januari via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar Baanderherencollege VMBO (https://bhc.osboxtel.nl/ )

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Boxtel
Theo Jaspers

Medewerkers

Theo Jaspers