Inloggen

Inloggen

4 Apr. 2023

Directeur Aeres VMBO Almere

Organisatieprofiel

Aeres VMBO Almere is een overzichtelijke en ambitieuze vmbo-groen school met brede uitstroommogelijkheden. Op dit moment heeft de school 900 leerlingen en ruim 90 professionals. De school heeft een groen profiel en dat ervaar je direct als je binnen komt. Het gebouw van de school is vrij nieuw en het heeft een prachtige uitstraling met veel “groen” accenten.

De school staat bekend als een veilige school en in de school is veel persoonlijke aandacht en de begeleiding van leerlingen staat centraal. De school is populair en groeit de laatste jaren. De omgeving waardeert de school en de uitstraling naar buiten draagt daaraan bij.

Ambitie
Aeres VMBO wil aantrekkelijk en inspirerend onderwijs verzorgen waarin de leerlingen centraal staan. Het bedrijfsleven is sterk betrokken in het onderwijsleerproces en ICT speelt een belangrijke rol. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen vormen de drijvende kracht voor de vernieuwing van het onderwijs. Een van die ontwikkelingen is beroepsgericht onderwijs. Het laat zien waarom leerlingen iets moeten leren en het leren krijgt daardoor betekenis.
Met een aantrekkelijk, betekenisvol schoolprogramma stimuleert Aeres VMBO jonge mensen om door te stromen van vmbo naar mbo, binnen en buiten de groene kolom.

Aeres VMBO wil instaan voor de vorming van jongeren, waardoor zij met succes kunnen deelnemen aan de toekomstige samenleving.
Dit wordt bereikt door:
aan leerlingen zorg en aandacht te besteden en hun zelfstandigheid te bevorderen;
het aanbieden van vernieuwend onderwijs dat aansluit bij vervolgonderwijs en het bedrijfsleven;
onderwijs aan te bieden dat van regionale, nationale en internationale betekenis is;
een lerende organisatie te zijn, waarbij elke medewerker in collegiale samenwerking eigen verantwoordelijkheden kan en mag dragen;
een open instelling te zijn, waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen.

Voor het in gezamenlijkheid waarmaken van de visie en het realiseren van de ambitie daar waar het gaat om aantrekkelijk en betekenisvol onderwijsaanbod en goede onderwijskwaliteit, is het belangrijk dat Aeres VMBO de leerlingen voorbereidt op het evenwichtig, zelfstandig en volwassen functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving, waarvan de school deel uitmaakt. Leerlingen en docenten maken zich hiervoor de juiste attitude/competenties eigen.

Onderwijsaanbod
Op de school worden de volgende leerwegen aangeboden:

 • Gemengde leerweg.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Basisberoepsgerichte leerweg.

Naast de leerwegen in het vmbo heeft de school ook de leerroute van Het Groene Lyceum in het aanbod.

We willen onze leerlingen opleiden tot bewuste burgers. Een groenschool gaat verder dan planten en dieren. Het draait om duurzaamheid en bewust leven.
Aeres VMBO Almere is een vmbo-groenschool.

 • Dezelfde vakken worden gegeven als op andere vmbo-scholen, zoals Nederlands en wiskunde.
 • Het profielvak Groen is de uitzondering.
 • Natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.
 • Het belang van een groene toekomst is een belangrijk onderwerp.
 • Met respect omgaan met de mensen, dieren en natuur om je heen is een belangrijk uitgangspunt.

Aansturing van de organisatie
De directeur geeft sturing en elan aan de locatie Almere, gericht op het verder ontwikkelen van een professionele en onderwijskundige cultuur waarin medewerkers en leerlingen zich thuis voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de locatie (onderwijs, doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen).
Hij/zij brengt samenwerkingsrelaties tot stand tussen de onderwijsinstellingen, scholen in de regio, het bedrijfsleven en andere stakeholders die bij de locatie zijn betrokken.
Tezamen met de collega-locatiedirecteuren en de instellingsdirecteur vormt de directeur het centrale managementteam van Aeres VMBO. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor - en levert een bijdrage aan de brede ontwikkeling van de instelling en van de Aeres Groep en is daarmee van toegevoegde waarde voor de locatie Almere en het MT VMBO.
Vanwege het vertrek van de huidige directeur zoekt Aeres VMBO Almere een stevige, ondernemende, resultaat- en mensgerichte directeur die aansluit bij - en stuurt op de doorontwikkeling van de teamopdracht met betrekking tot onderwijskwaliteit en ontwikkeling van leerlingen.

ONDERNEMENDE EN VERBINDENDE

DIRECTEUR
Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 14 conform de cao voor het MBO

Functie omschrijving

Enkele ambities en uitdagingen:
 • Het verder vormgeven van de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school.
 • De algehele onderwijskwaliteit verstevigen en borgen.
 • De diverse afdelingen en teams verder met elkaar verbinden.
 • Naast het behouden van de huidige cultuur binnen de school de professionele omgang versterken.
 • Het behouden en verder uitbouwen van de contacten met de omgeving, zoals het primair onderwijs en de vervolgopleidingen, de gemeente en het bedrijfsleven.
 • De samenwerking met Aeres mbo in het algemeen en Aeres mbo Almere is vanzelfsprekend.

Functie eisen

De directeur:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het vmbo-onderwijs;
 • heeft affiniteit met groen onderwijs;
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur van het vmbo en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen;
 • staat voor de leerling binnen het vmbo-onderwijs;
 • heeft een visie op de zorg binnen het onderwijs;
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • heeft een heldere visie op de organisatie van een vmbo-school;
 • is in staat effectief in het externe (politieke) netwerk te opereren
 • is sterk op het gebied van bedrijfsvoering.

Persoonskenmerken

De directeur:

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is inspirerend, enthousiasmerend en empathisch;
 • maakt verbinding met de organisaties en bedrijven zowel stedelijk en regionaal als landelijk;
 • is een echte netwerker;
 • kan rust en overzicht creëren
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen.

Competenties

Organisatie sensitiviteit

 • De directeur is loyaal aan de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s.
 • Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling voor de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
 • Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften.
 • De directeur zorgt voor eenheid en waakt voor een eilanden cultuur.
 • Vanuit de gedegen basis die er al ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Onderwijskundig leiderschap

 • Vanuit de gedegen basis die er al ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Strategische visie

 • De directeur heeft een lange termijnvisie, ziet en bouwt voort op wat er al is en heeft een breed perspectief.
 • Daarmee is de directeur ook een stevige gesprekspartner binnen de directie van de stichting.

Communicatieve vaardigheden

 • De directeur is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Hij/zij vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven.
 • Hij/zij heeft een warme, persoonlijke stijl van communiceren.

Resultaatgericht

 • De directeur houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren.
 • Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan.
 • Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier doorontwikkelen en kan de initiatieven-cultuur binnen de school in een passend tempo en op gefundeerde wijze tot uiting laten komen.
 • De directeur zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald.
 • Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Reflectief vermogen en samenwerken

 • De directeur zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op.
 • Hij/zij durft zich binnen de stichting en binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen.
 • Hij/zij kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 14 conform de cao mbo/bve.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland in de week van 8 mei 2023.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op 16 mei 2023 in de middag.
 • De tweede gespreksronde is gepland op 23 mei 2023 in de avond.
 • Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 51 78 23 80 of fpolter@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 8 mei via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van Aeres: aeresvmbo.nl

Een ontwikkelassessment zal deel uitmaken van de procedure.

Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter