Inloggen

Inloggen

27 Oct. 2022

Directeur

Organisatieprofiel

Loket Zwijndrechtse Waard is een vmbo-school voor VMBO basis en kader in de regio Drechtsteden. De school is ontstaan door een samenwerking tussen OZHW (het Walburg College) en SCVOZW (het DevelsteinCollege) en resulteert onder beide besturen.

Binnen het schoolgebouw van Loket kun je ook terecht voor het praktijkonderwijs (PRO), verzorgd door onderwijsorganisatie SPON en voor diverse middelbare beroepsopleidingen (MBO) van het Da Vinci College. Hierdoor zijn er drie scholen gehuisvest in het gebouw.
De drie scholen hebben in totaal ongeveer 800 leerlingen, waarvan zo’n 500 VMBO basis en kader leerlingen.

De nieuwe directeur voor Loket Zwijndrechtse Waard is eindverantwoordelijk voor de vmbo-school. Samen met de andere twee scholen (MBO en PRO) is de directeur verantwoordelijk voor het totale schoolgebouw.

Er zijn op dit moment gesprekken gaande waarbij opnieuw gekeken wordt naar de bestuurlijke aansturing. Onderzocht wordt of één van de beide besturen de aansturing van Loket Zwijndrechtse Waard op zich zal nemen of dat de situatie gehandhaafd blijft waarbij er gewerkt wordt met heldere en duidelijke bestuurlijke kaders.

Ambitie
Op Loket Zwijndrechtse Waard wordt gewerkt vanuit de visie: ‘Binnen ons beroepsonderwijs word je wie je bent door aandacht, waardering en acceptatie. Dit doen we samen door te leren met vertrouwen in onszelf en in elkaar’. Binnen Loket Zwijndrechtse Waard is vertrouwen de basis van het onderwijs. Op basis van dit vertrouwen wordt een leeromgeving gecreëerd waarin leerlingen worden uitgedaagd, maar waar zij zich ook prettig moeten voelen. De school streeft naar acceptatie van elkaar en elkaars verschillen. Ook wordt het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen gestimuleerd.
Op Loket Zwijndrechtse Waard wordt onderwijs geboden waarbinnen de leerling talenten ontdekt en ontwikkelt om tot het best passende resultaat te komen.

De kernwaarden voor het handelen bij Loket Zwijdrechtse Waard zijn vertrouwen, aandacht, acceptatie en waardering. Deze kernwaarden zijn bepalend voor het handelen van de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, in de wijze waarop wij met de leerlingen omgaan, hoe wij de leerlingen leren met elkaar om te gaan, tijdens coachgesprekken, tijdens de lessen en bij buitenschoolse activiteiten.

Onderwijsaanbod
Op de school worden de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het VMBO aangeboden.
Het aanbod in de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO zijn:

 • Zorg en Welzijn
 • Economie en Ondernemen
 • Bouw, Wonen en Interieur
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Mobiliteit en Transport

Voor leerlingen in de bovenbouw hebben we voor de beroepsgerichte vakken de lokalen zo ingericht, dat leerlingen in een levensechte leeromgeving leren. Leerlingen maken in de onderbouw al kennis met de verschillende beroepsopleidingen en zijn daardoor goed voorbereid op hun keuze voor één van de profielen in de bovenbouw. We werken in de bovenbouw ook regelmatig samen met bedrijven en instellingen, zodat leerlingen ook buiten school kennis maken met werkvelden die passen bij hun profielkeuze.

Aansturing van de organisatie
De schoolleiding van Loket Zwijndrechtse Waard wordt gevormd door één directeur die de besturen van OZHW en SCVOZW vertegenwoordigt.
De directeur valt onder het bestuur van zowel OZHW als SCVOZW. De directeur is integraal verantwoordelijk voor het beleid binnen Loket en heeft de ruimte een eigen onderwijskundige koers te varen.

De dagelijkse leiding van de school is ondergebracht bij het managementteam, bestaande uit de directeur en twee teamleiders. De teamleiders dragen verantwoordelijkheid ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkeling en de personele aansturing. Daarnaast verdelen de teamleiders en de directeur de schoolbrede portefeuilles.

Voor Loket Zwijndrechtse Waard zijn wij op zoek naar een enthousiaste en koersvaste:

DIRECTEUR
(1,0 fte, salaris schaal 14 cao VO, met de mogelijkheid tot een op ervaring-gebaseerde toelage)

Een ervaren vmbo-directeur die daadkracht en lef combineert met samenbindend vermogen en het creëren van draagvlak.

Functie omschrijving

Loket Zwijndrechtse Waard is op zoek naar een directeur die samen met de medewerkers de ingezette koers verder doorzet en uitwerkt om tot een stabiele en voorspelbare organisatie te komen, met behoud van het positieve en veilige klimaat.

Enkele van deze ambities en uitdagingen:

 • Loket wordt door de buitenwereld gezien als één school voor leerlingen van 12 tot 16/18 jaar.
 • De directeur slaat met de organisatie een onderbouwde weg in van verbetering en vernieuwing en blijft op dit pad, dat te toetsen is aan de onderwijsvisie.
 • De directeur zet in op borging van de kwaliteitszorg.
 • De directeur geeft richting aan de profilering van de school en zorgt samen met de teams voor een goede positionering en een goed imago in de directe omgeving en de regio Drechtsteden.
 • Het personeel van Loket heeft het gevoel één team te zijn, met loyaliteit voor de school en voor de maatschappelijke opdracht van Loket als geheel.

Enkele van uw werkzaamheden:

 • U geeft leiding aan Loket door het aansturen van de teamleiders, onderwijsondersteunend personeel en docenten met bijzondere taken.
 • U bent samen met de teams verantwoordelijk voor het ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van Loket.
 • U onderhoudt contacten met het bestuur, collega-directeuren, leerlingen, ouders en met andere belanghebbenden om Loket te vertegenwoordigen en de belangen van Loket in afstemming met het bestuur te vertegenwoordigen.

Functie eisen

De directeur:

 • werkt en denkt op HBO+ niveau,
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het vmbo-onderwijs,
 • heeft ervaring in een eindverantwoordelijke functie,
 • heeft een heldere visie op onderwijs en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden,
 • heeft affiniteit met de doelgroep en kennis van actuele zorgstructuren die bij de doelgroep horen,
 • heeft ervaring met onderwijsontwikkelingsprocessen en de daarbij behorende structuur- en cultuurveranderingen,
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg, financiële zaken (begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking) en huisvesting,
 • is ervaren met het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van (onderwijskundig) beleid,
 • wil zich voor langere tijd aan de school binden.

Persoonskenmerken
De directeur:

 • straalt kracht uit als schoolleider en toont vertrouwen in de medewerkers en leerlingen, zodat ieder tot optimaal functioneren kan komen,
 • staat tussen het personeel en de leerlingen in, is transparant en zichtbaar,
 • is sociaal vaardig en betrokken, heeft oog voor het individu en waardeert diens kwaliteiten,
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden,
 • is een verbinder tussen de verschillende organisaties en weet deze dicht bij elkaar te brengen en te houden,
 • is sensitief voor gevoeligheden uit het verleden op het gebied van cultuur en identiteit,
 • zet samen met de teamleiders de lijnen uit en wijst ieder op zijn of haar verantwoordelijkheden.

Competenties
Organisatie sensitiviteit
De directeur is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er reeds ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Strategische visie
De directeur heeft een lange termijn visie, ziet en bouwt voort op wat er al is en heeft een breed perspectief. Daarmee is de directeur ook een stevige gesprekspartner binnen de directie van de onderwijsgroep.

Empoweren
De directeur geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden
De directeur is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven en heeft een warme persoonlijke stijl van communiceren.

Sturen
Hij/zij geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in, dat doelen met succes worden bereikt.

Probleem analyse
De directeur deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgericht
De directeur houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier door ontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school in een passend tempo en op gefundeerde wijze tot uiting laten komen.
De directeur zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 FTE in schaal 14 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs, met de mogelijkheid tot een op ervaring-gebaseerde toelage.
U krijgt in eerste instantie een aanstelling bij elk van de twee besturen, tenzij er andere keuzes gemaakt worden over de bestuurlijke aansturing. Een aanstelling onder een bestuur behoort in de toekomst tot de mogelijkheid.

Aanvullende informatie

 • De eerste ronde voorselectiegesprekken staan gepland op 9 en 14 november 2022. Deze gesprekken zijn online.
 • De tweede ronde voorselectiegesprekken staan gepland op 17 november 2022. Deze gesprekken vinden op locatie plaats.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op woensdag 23 november 2022.
 • De tweede gespreksronde is gepland op dinsdag 29 november 2022.
 • Het betreft een aanstelling per 1 maart 2023, of eerder indien mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Jaspers, partner van De Roo, telefoon 06 5116 4098 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk zondag 13 november via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar https://www.loketzwijndrecht.nl/.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Zwijndrecht
Theo Jaspers

Medewerkers

Theo Jaspers