Inloggen

Inloggen

16 Mar. 2023

Conrector Montessori Lyceum Amsterdam

Organisatieprofiel

Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is een school voor mavo, havo en vwo en is geschikt voor kinderen zowel met als zonder montessori-achtergrond. De school heeft rond de 1800 leerlingen en is daarmee een grote school. Toch werkt iedere onderbouwleerling in een eigen, kleine en zelfstandige school van ongeveer 175 leerlingen. Binnen het montessorionderwijs is een veilige, vertrouwde omgeving de voorwaarde voor leren, vorming en begeleiding.
Op het MLA leer je om zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Leerlingen ontwikkelen hun talent en zelfvertrouwen onder begeleiding van de docenten. ‘Help mij het zelf te doen’, is de bekendste uitspraak van Maria Montessori en het is nog altijd ons uitgangspunt.
Op het MLA krijg je veel ruimte om zelfstandig je werk te plannen en uit te voeren. Een docent is nooit ver weg om je hierbij te begeleiden.
Het voortgezet montessorionderwijs in Nederland staat - naast goed onderwijs - voor de brede ontwikkelingsdoelen, zelfstandigheid, creativiteit in brede zin en maatschappelijke bewustwording. De onderwijsdoelen van het MLA sluiten daar direct bij aan.

Het MLA renoveert en vernieuwt de komende jaren de huisvesting op de Pieter de Hoochstraat en start met een tweede, nieuw te bouwen vestiging in de Sluisbuurt.
Het hoofdgebouw van het MLA aan de Pieter de Hoochstraat bestond uit vier gebouwen, te weten A, B, C en D.
De gebouwen A en C worden in z’n geheel vernieuwd, omdat deze verouderd waren en niet meer geschikt zijn voor hedendaags onderwijs. Het A en C gebouw zijn inmiddels gesloopt. De voorbereiding van de bouw is in de gunningsfase. De gebouwen B en D worden gerenoveerd en gemoderniseerd.
Uiteindelijk zal deze vernieuwing twee kleinere vestigingen opleveren die gehuisvest zijn in goede – voor voortgezet montessorionderwijs geschikte – onderwijsgebouwen die beiden het karakter hebben van een brede school.

Ambitie
Help mij het zelf te doen. Deze uitspraak van Maria Montessori is nog altijd het uitgangspunt van het MLA. Laat de leerling zoveel mogelijk zelf doen, in zijn eigen tempo maar onder professionele begeleiding.
Als school streven wij het volgende na:

 • Leerlingen ontwikkelen tijdens hun periode bij ons op school hun persoonlijkheid richting volwassene. Ze ontwikkelen hun creativiteit, leren zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen.
 • Leerlingen gaan met een diploma van school af. Ze verwerven kennis en vaardigheden om in studie, werk en samenleving succesvol te kunnen functioneren.
 • Leerlingen weten zich op een positieve en constructieve manier te verhouden tot de samenleving waarin ze terecht komen. Ze ontwikkelen zich tot moreel bewuste, onafhankelijke en evenwichtige persoonlijkheden.

Om de onderwijsdoelen te kunnen bereiken, vormt de school een leer- en werkgemeenschap, waarin leerlingen, docenten, ouders en medewerkers elkaar vertrouwen en respecteren. Van groot belang is dat leerlingen van hun opvoeders thuis en van hun begeleiders op school vertrouwen krijgen in hun capaciteiten en in het vermogen om eigen keuzes te maken en doelen te stellen.
We willen dat leerlingen tijdens hun periode bij ons op school in toenemende mate in staat zijn zelf de regie op hun leerproces te nemen. Het is onze taak als docent en medewerker om hen daarbij te helpen en dit ook voor te leven vanuit de overtuiging dat de docent niet alleen kennisoverdrager is, maar ook cultuuroverdrager.

Onderwijsaanbod
Het MLA biedt vierjarig mavo, vijfjarig havo en zesjarig atheneum en gymnasium. De school is opgericht in 1930 en was de eerste school voor voortgezet montessorionderwijs ter wereld.
Onze werkwijze heeft in de loop der jaren vele andere scholen gei╠łnspireerd. Het MLA is zich altijd blijven ontwikkelen. We besteden aandacht aan actuele thema’s en denken na over de toekomst.

Vijf leidende principes
Het MLA heeft vijf principes geformuleerd die een meetlat vormen voor ons handelen en onze besluitvorming:

 • Op het MLA hebben we vertrouwen in elkaar.
 • Op het MLA maken we het leren en het ontwikkelen van onze leerlingen zichtbaar.
 • Op het MLA ligt de nadruk zowel op het ontwikkelproces van leerlingen, als op het succesvol behalen van het diploma.
 • Op het MLA leren we onze creativiteit ontwikkelen en leren we door middel van kunst en cultuur.
 • Op het MLA zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de school, het onderwijs en elkaar.

Het MLA is een erkende cultuurprofielschool. We bieden al onze leerlingen een minimale basis aan kunst- en cultuuronderwijs. Wij vinden het van grote betekenis dat leerlingen hun creativiteit ontwikkelen en kennis opdoen van kunst en cultuur in de brede zin van het woord. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen met deze kennis beter in staat zijn om zichzelf, de ander en de wereld te leren kennen. Kunst kent geen eenduidige waarheid en is daardoor bij uitstek geschikt om anders te leren denken en kijken. Wanneer leerlingen getalenteerd en gemotiveerd zijn, krijgen ze op het MLA ruimschoots de gelegenheid zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Het MLA heeft kunstcoo╠łrdinatoren. Zij ontwikkelen een doorlopend en samenhangend kunstaanbod voor leerlingen op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst.


Aansturing van de organisatie
Het MLA maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, de MSA, samen met:

 • Montessori Lyceum Oostpoort (havo en alle leerwegen vmbo)
 • IVKO (Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (mavo, havo)
 • Metis Montessori Lyceum (KiemM mavo, havo, vwo)

De MSA biedt alle vormen van voortgezet onderwijs en heeft in totaal rond de 4500 leerlingen en circa 600 medewerkers. De scholen hebben elk hun specifieke kenmerken en een eigen sfeer, maar werken vanuit dezelfde montessori-uitgangspunten.
Op het MLA vormen de rector, conrector en vijf schoolleiders de schoolleiding. De rector en de conrector verdelen de portefeuilles. Bedrijfsvoering zit bij de conrector.
De schoolleiders dragen verantwoordelijkheden ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkeling in de afdeling en de personele aansturing.

Voor het MLA zijn wij op zoek naar een:

Ondernemende en verbindende
CONRECTOR
Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal 13 conform de cao voor het VO

Functie omschrijving

Het MLA is op zoek naar een conrector die samen met de medewerkers de school verder doorontwikkelt naar de ambities en uitdagingen van de komende jaren, met behoud van het positieve en veilige klimaat. De portefeuille verdeling kan in geschoven worden maar bedrijfsvoering in het algemeen zal wel de belangrijkste opdracht worden.

Onderdelen van de portefeuille zullen in ieder geval zijn:

 • Leidinggeven aan het OOP.
 • Formatie en andere personele zaken
 • Huisvesting
 • Organisatorische processen
 • Kwaliteit

Uiteraard alles in relatie met het onderwijs.

Functie eisen

De conrector:

 • werkt en denkt op academisch niveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • heeft een visie op en kennis van bedrijfskundige processen;
 • heeft affiniteit met het montessorionderwijs;
 • staat voor de leerling;
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • heeft een heldere visie op de organisatie van een school en weet deze sterk in te zetten
 • heeft humor.

Persoonskenmerken

De conrector:

 • leeft voor;
 • is benaderbaar;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is inspirerend, enthousiasmerend en empathisch;
 • geeft ruimte en durft ook besluiten te nemen;

Competenties

Organisatiesensitiviteit

 • De conrector is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s.
 • Zij/hij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
 • Zij/hij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie
 • Stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften.
 • De conrector zorgt voor eenheid.

Empoweren

 • De conrector geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren.
 • Zij/hij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Probleem analyse

 • De conrector deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgericht

 • De conrector houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier door ontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school in een passend tempo en op gefundeerde wijze tot uiting laten komen.
 • De conrector zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Reflectief vermogen en samenwerken

 • De conrector zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op.
 • Zij/hij durft zich binnen de school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal 13 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op in de week van 27 maart 2023.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op 11 april 2023
 • De tweede gespreksronde is gepland op 17 april 2023.
 • Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, bereikbaar op 06 51782380 of fpolter@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 maart via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van het MLA (https://www.montessorilyceumamsterdam.nl/)

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Locatie

Amsterdam
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter