Inloggen

Inloggen

1 Jun. 2023

Conrector ALASCA

Organisatieprofiel

ALASCA (de Amsterdam Liberal Arts & Sciences Academie) is een moderne, ambitieuze school voor onderwijs op het hoogste niveau: vwo+ en havo+. Het is tevens een IB world school en biedt het IB Diploma Programme aan. Ons onderwijs is innovatief en uitdagend. De school werkt veel interdisciplinair. Onderwerpen als filosofie, ethiek, design, kunst, Engels en techniek krijgen extra aandacht.
Het is een school voor ambitieuze leerlingen en ambitieuze medewerkers. Voor beiden geldt dat zij veel willen en veel kunnen, dat zij veel van elkaar verwachten en elkaar daartoe stimuleren en, waar nodig, elkaar daarop aanspreken. Dat betekent dat leren en werken op ALASCA niet altijd de gemakkelijkste weg is, maar wel een weg die het mogelijk maakt talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Onderwijsaanbod
De school kiest ervoor om zoveel mogelijk de schotten tussen de klassieke schoolvakken te doorbreken en werkt met uitgestelde determinatie. Inhoudelijk uitgangspunt daarbij is dat de school, vanuit een liberal arts and sciences-programma, een breed en academisch perspectief biedt op de grote vragen van onze tijd. Daarom spelen thema’s als identiteit, duurzaamheid, globalisering en ethiek een belangrijke rol in ons curriculum.
Ook onderzoeksvaardigheden, conceptuele denkvaardigheden en digitale vaardigheden krijgen veel aandacht, evenals creatieve en expressieve vaardigheden. Daarom hebben design, filosofie, programmeren en kunst een belangrijke plek in ons programma. Uitgangspunt daarbij is dat leerlingen niet alleen nadenken, maar ook handelen, ontwerpen en maken. Onze leerlingen zijn tenslotte de potentièˆle wereldverbeteraars van morgen. Zij worden uitgedaagd om betrokken te zijn, hun talenten ten dienste te stellen van anderen. Parallel daaraan werken leerlingen aan hun eigen waardebesef en ontwikkelen zij hun eigen perspectieven op eerlijkheid en rechtvaardigheid, zowel in een lokale, als in een bredere, internationale context. De school zet daarom sterk in op kennis van de Engelse taal en kent een curriculum met een internationale focus. Een deel van het onderwijs en studiemateriaal is Engelstalig.

Aansturing van de organisatie
De school kent een relatief platte organisatiestructuur, waarin gespreid leiderschap van docenten belangrijk is. Dit betekent dat het docententeam breed betrokken is, veel professionele ruimte krijgt en ook brede(re) verantwoordelijkheden draagt. Van docenten wordt verwacht dat zij hun kennis en ervaring inbrengen en zelf initiatief nemen om vraagstukken binnen de school te adresseren.
Het team is georganiseerd in mentorenteams, die verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding en aansturing van een jaarlaag, en in onderwijscommissies (OC’s). De onderwijscommissies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van een schoolbreed ontwikkelthema. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de borging van het schoolbeleid. Hierin worden zij ondersteund en gefaciliteerd door het onderwijsondersteunend personeel (OOP). De schoolleiding bestaat uit een rector en conrector. Zij bewaken het schoolbeleid op hoofdlijnen en geven richting en kadering aan de teams.

Voor ALASCA zijn wij op zoek naar een energieke en samenwerkingsgerichte

CONRECTOR

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 13 conform de cao voor het VO
Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2023

Functie omschrijving

De conrector geeft sturing en elan aan de school, gericht op het verder ontwikkelen van een professionele en onderwijskundige cultuur waarin medewerkers en leerlingen zich thuis voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De conrector is samen met de rector integraal verantwoordelijk voor de school.
De verschillende portefeuilles worden in overleg verdeeld, waarbij het accent voor de conrector op bedrijfsvoering zal zitten.
De verschillende onderwijscommissies en jaarlagen zullen ook verdeeld worden. De school kent geen middenmanagement laag. Gespreid leiderschap betekent op deze school dat veel verantwoordelijkheden bij docenten liggen.

Enkele ambities en uitdagingen voor ALASCA zijn:
 • Het verder vormgeven van de pedagogische visie en aanpak van de school.
 • Het ALASCA-onderwijs verder professionaliseren, verstevigen en borgen.
 • Het ontwikkelen en monitoren van metacognitieve vaardigheden van leerlingen.
 • Het verder ontwikkelen van gespreks- en reflectievaardigheden van docenten.

Functie eisen

De conrector:

 • werkt en denkt op academisch niveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • heeft een visie op onderwijs en leren binnen het voortgezet onderwijs die past bij het onderwijskundig concept en de visie van ALASCA;
 • werkt vanuit vertrouwen en geeft als sparringpartner of klankbord ruimte aan leiderschap van collega’s;
 • heeft affiniteit met financiën, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg.

Persoonskenmerken
De conrector:

 • wil zich met en voor medewerkers en leerlingen inzetten;
 • denkt vanuit mogelijkheden en kansen;
 • staat open voor nieuwe perspectieven;
 • kan handelen zonder voorgeschreven protocollen en is oplossingsgericht;
 • kan relativeren, reflecteren en nuanceren;
 • is zowel pragmatisch als analytisch.

Competenties
Organisatiesensitiviteit
De conrector:

 • is betrokken en benaderbaar voor collega’s;
 • borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling voor de mening van anderen;
 • stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur.

Onderwijskundig leiderschap
De conrector

 • Omarmt de visie met betrekking tot gespreid leiderschap en het holistisch mensbeeld.

Communicatieve vaardigheden
De conrector:

 • is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie, zowel op schrift alsook mondeling;
 • kan de schoolleiding vertegenwoordigen, ook buiten de school, behartigt de belangen van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie.

Resultaatgericht
De conrector:

 • houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en doet een beroep op het eigenaarschap van collega’s;
 • kan kansen en bedreigingen voor de organisatie signaleren en komt met ideeën en initiatieven;
 • kan de bestaande ideeën, samen met het team, op een passende manier doorontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school tot uiting laten komen;
 • faciliteert en draagt er mede zorg voor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald.

Reflectief vermogen en samenwerken
De conrector:

 • zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op;
 • durft zich binnen ALASCA kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 13 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland in de week van 19 juni 2023.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op 22 juni 2023 in de ochtend.
 • De tweede gespreksronde is gepland op 29 juni 2023 in de ochtend.
 • Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 51 78 23 80 of fpolter@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 juni 2023 via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van ALASCA: https://alasca.espritscholen.nl/home.

Een assessment zal deel uitmaken van de procedure en is gepland tussen de 1e en 2e ronde door op 26 juni.

Locatie

Amsterdam
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter