Inloggen

Inloggen

23 Mar. 2022

3 Teamleiders

Organisatieprofiel

Stichting Cedergroep is het bevoegd gezag van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen) met in totaal tegen de 600 medewerkers en bijna 6.000 leerlingen. Binnen de scholen verzorgt de stichting onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t. De scholen bieden gezamenlijk een scala aan onderwijsmogelijkheden, die elke leerling de kans geeft zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. Iedere school heeft een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten.

HLW

Het HLW biedt met circa 100 medewerkers voortgezet onderwijs van mavo tot en met gymnasium aan 900 leerlingen in Amsterdam Nieuw-West. De school draagt middels een uitgebreid onderwijsaanbod bij aan de maatschappelijke participatie en emancipatie van de diverse Amsterdamse leerlingen. De school heeft een open en prettige sfeer en ziet zichzelf als een leefgemeenschap waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Het HLW biedt succesvol, inclusief en waardevol onderwijs, dat de leerlingen optimaal voorbereidt op hun rol in de maatschappij en hen leert dat je samen verder komt. Want samen sta je sterker.

Op de school is een bevlogen team werkzaam, dat betrokken is bij de ontwikkeling van de leerlingen. Elke dag zetten de medewerkers zich in om hen het beste onderwijs aan te bieden. Op het HLW staat het verleggen van grenzen centraal. Dat betekent dat het team zorgt voor duidelijke structuur, persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding van elke leerling. Voor de havo en het vwo biedt het HLW tweetalig onderwijs aan, waarbij het verruimen van de internationale orièˆntatie een belangrijke doelstelling is om de leerlingen te vormen tot echte wereldburgers. Leerlingen volgen ook het Hallo Wereldprogramma. Dit staat volledig in het kader van uitdagend onderwijs, talentontwikkeling, wereldoriëntatie en de voorbereiding op vervolgonderwijs. Na een aantal jaren in de onderbouw te hebben gedraaid wordt momenteel ook een programma ontwikkeld voor bovenbouwleerlingen.

Voor HLW zijn wij op zoek naar:

3 TEAMLEIDERS
vmbo bovenbouw, havo bovenbouw en vwo bovenbouw

Er ligt een opdracht voor de teamleiders om de basis op orde te brengen.
Het is belangrijk dat er duidelijkheid wordt gecreëerd in taken en verantwoordelijkheden binnen de dagelijkse organisatie waardoor leerlingen en docenten weten waar ze aan toe zijn en zich kunnen concentreren op hun primaire taak, leren en lesgeven.

Het MT

Het MT bestaat uit de rector, en vier teamleiders. De ontwikkeling van het MT verdient de komende tijd aandacht. Daarbij ligt de focus op de inhoudelijke verbinding tussen de onderwijskundige opdracht van de school en het daarvoor gewenste leiderschap. Er liggen binnen de school urgente vraagstukken die onder leiding van het MT opgepakt dienen te worden. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn actief betrokken bij het wel en wee van de school. De actieve medezeggenschapsraad is een belangrijk klankbord voor de schoolleiding.

De teamleiders spelen een belangrijke rol: in het MT als medebepaler van de strategie en verantwoordelijke voor schoolbrede portefeuilles, als voorzitter van een werkgroep, als leidinggevende – coach en beoordelaar – van docenten. De teamleden van de bovenbouwteams spreken daarnaast nadrukkelijk de wens uit dat de teamleiders zichtbaar en benaderbaar zijn voor zowel leerlingen als docenten en een belangrijke rol spelen in zowel het bepalen als uitvoeren van het pedagogisch beleid in de school en in het team.

Indeling in teams
Alle docenten maken deel uit van een afdelingsteam: team onderbouw, team mavo, team havo en team vwo.

Docenten maken ook deel uit van secties. Elke sectie heeft een sectievoorzitter. De sectievoorzitters overleggen een aantal keer per jaar met het MT als klankbord. Het gesprek over het individuele functioneren vindt plaats met de direct leidinggevende, de teamleiders.

Deze matrixorganisatie brengt als gewoonlijk afstemmingsvraagstukken met zich mee. Juist omdat de organisatie-inrichting nog ‘jong’ is, zoekt de school nog naar een efficiënte werkwijze.

Kwaliteit en verantwoording

 • Teamleiders leggen verantwoording af aan de rector, de rector aan het bestuur en de bestuurder op zijn beurt aan de raad van toezicht. Binnen de stichting geldt een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Jaarlijks zijn er monitoronderzoeken: naar de kwaliteit van de individuele docent, OOP’ er of manager en naar de tevredenheid van medewerkers, leerlingen de ouders over de gang van zaken op school.

Functie omschrijving

HLW zoekt drie stevige teamleiders bovenbouw; een teamleider mavo bovenbouw, havo bovenbouw en vwo bovenbouw. Je kunt solliciteren naar de positie van teamleider algemeen maar we vragen je een voorkeur voor een team aan te geven in je sollicitatiebrief.

Achtergrond vacature
De vacature ontstaat omdat de huidige teamleiders bovenbouw hebben aangekondigd te willen stoppen.

Context
Het HLW is een kleurrijke Amsterdamse school met een prachtige mix van leerlingen en medewerkers met verschillende achtergronden. De school is gelegen in Amsterdam West en goed bereikbaar met OV. Het eigentijdse goed geoutilleerde gebouw kenmerkt zich door de gemeenschappelijke open ruimtes en is transparant.

In de afgelopen jaren is het HLW geconfronteerd met tegenvallende eindexamen resultaten die in enkele gevallen negatief afwijken van de landelijke en grootstedelijke benchmark.

Er leeft onder een aantal docenten de behoefte aan teamleiders die verantwoordelijkheid nemen in het versterken van de dagelijkse organisatie van het onderwijs: verzuimbeleid, pedagogisch klimaat, toetsorganisatie en communicatie. Van de teamleiders wordt verwacht dat zij hun schouders eronder zetten samen met de docenten en voor leerlingen en medewerkers zichtbaar handelend optreden.

Alle gesprekspartners geven aan dat de school een fijne plek is om te werken en studeren. Van de nieuwe teamleiders vragen zij dat hij/zij naast leidinggevende kwaliteiten beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Gevoel voor humor en een stevige persoonlijkheid zijn eigenschappen die de teams de ruimte kunnen geven om snel over te gaan tot de gewenste acties.

Functieprofiel

De teamleider:

 • bewaakt het pedagogisch didactisch klimaat binnen de jaarlagen;
 • bewaakt de studievoortgang van leerlingen, het voorbereiden en voorzitten van de rapportvergaderingen en het maken van prognoses;
 • signaleert, samen met de mentor, leerlingen met ondersteuningsbehoeften en draagt deze leerlingen voor in het Zorg Advies Team;
 • geeft direct leiding aan een team van mentoren en niet mentoren;
 • voert jaarlijks functionering- en beoordelingsgesprekken met de teamleden;
 • lost knelpunten tussen klassen en docenten op;
 • is resultaatverantwoordelijk voor de betreffende afdeling;
 • rapporteert regelmatig over de resultaten aan de schoolleiding en gaat daarover in gesprek met de leden van het team;
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan voor de betreffende afdeling samen met het team; levert vanuit eigen expertise en onderwijskundige visie een bijdrage aan het onderwijsbeleid van de gehele school met focus op de bovenbouw en in relatie tot de andere teams;
 • geeft sturing aan gezamenlijk ontworpen onderwijskundige vernieuwingen en de implementatie daarvan;
 • geeft mede inhoud aan een lerende organisatie met een professionele cultuur en laat daarin voorbeeldgedrag zien;
 • heeft oog voor de diverse persoonlijkheden in het team;
 • levert een bijdrage als lid van het managementteam aan de beleidsontwikkeling van de school en kan daarbij ook buiten de kaders denken;
 • is het gezicht van de afdeling, participeert binnen netwerken en heeft contact met het vervolgonderwijs.

Functie eisen

 • HBO+ opleidingsniveau
 • Academisch denkniveau
 • Ervaring met leiding geven in een onderwijsorganisatie of een vergelijkbare organisatie
 • Heeft een eigen visie op onderwijs- en schoolontwikkeling en kan zich vinden in de visie van de school.
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
Functie-wensen
 • Onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in het vwo/havo/mavo.
 • Ervaring met en visie op personeelsbeleid.
Kwaliteiten
 • Kunnen verbinden.
 • Kunnen confronteren.
 • Analytisch zijn.
 • Kunnen en willen reflecteren en leren.
 • Teamspeler zijn.
 • Betrouwbaar en loyaal zijn.
 • Humor en relativeringsvermogen hebben.
 • Duidelijk, besluitvaardig en daadkrachtig zijn.
 • Zichtbaar en toegankelijk zijn.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal / beloning: schaal 12 met een uitloop naar schaal 13, afhankelijk van ervaring en bewezen kwaliteiten als teamleider.
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte.
 • Aanstelling: Tijdelijk, voor een jaar met uitzicht op vast.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, tel. 06 – 51 78 23 80, fpolter@deroo.nl of Ruben Schrama, tel. 06 – 38 50 45 78, rschrama@deroo.nl.

Je cv en een korte motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 4 april via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.
NB: Geef in de motivatiebrief jouw voorkeur aan voor het team waarvan je teamleider zou willen worden.

Data:
Voorselectie gesprekken in de week van 4 april.
Donderdag 14 april eerste ronde BAC en dinsdag 19 april tweede ronde BAC.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://cedergroep.nl/ en https://hlw.nl/.

Locatie

Amsterdam
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter